Prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

10 novembra, 2022

Prof. Ing. Roman Boča, DrSc., pôsobí na Katedre chémie na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a je profesorom v odbore anorganická chémia. Jeho vedecká charakteristika pokrýva aj oblasti fyzikálnej chémie a chemickej fyziky, s prienikom do kvantovej chémie, fyziky magnetických materiálov a do nanomagnetizmu. Na Slovensku bol priekopníkom kvantovej chémie koordinačných zlúčenín, ktorú aktívne ďalej rozvíjal a vypracoval rad kvantovochemických metód.

V súčasnosti  pracuje  aj  so  svojím vedeckým tímom v oblasti teoretickej a experimentálnej magnetochémie s dôrazom na jednomolekulové a jednoiónové magnety s vysokým aplikačným potenciálom. Publikoval o tom aj prielomové experimentálne a teoretické vedecké práce, ako aj objav recipročného teplotného správania jednomolekulových magnetov (Reciprocating thermal behaviour). Jeho celoživotná práca sa opiera o širokú medzinárodnú vedeckú spoluprácu.

Profesor Boča publikoval podľa databázy SCOPUS vyše 320 pôvodných vedeckých prác, ktoré sú citované viac ako 7440-krát (SCI). Okrem toho je autorom 20-tich kníh, učebníc a učebných textov. Vzhľadom na to, že vychoval mnoho doktorandov a postdoktorandov a bol aj mentorom spolupracovníkov, možno konštatovať, že vybudoval dve vedecké školy, v Ústave anorganickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a na Katedre chémie Fakulty prírodných vied na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Traja z jeho žiakov úspešne pôsobia aj v zahraničí, v susednom Česku a v USA.