Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.

15 marca, 2023

Prof. Ing. Peter Šimko, DrSc., pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vo svojom výskume sa zaoberá faktormi, ktoré ovplyvňujú mieru odstraňovania karcinogénnych a iných nežiaducich látok z potravín. Výsledky svojej vedeckovýskumnej práce publikoval v renomovaných vedeckých časopisoch. Počas pôsobenia na univerzitách v SR a zahraničí prednášal a prednáša na všetkých troch stupňoch vzdelávania predmety chémia potravín, chémia procesov v potravinárstve, teória konzervovania potravín, technológia potravín, analýza potravín a balenie potravín.

Viedol množstvo bakalárskych, diplomových a doktorandských prác zameraných na oblasť chémie a technológie potravín. Je spoluautorom patentových riešení spôsobov odstraňovania rakovinotvorných látok z potravín. Bol členom poradného zboru Spojenej expertnej komisie pre aditívne látky a kontaminanty v potravinách FAO/WHO a zakladateľom i lídrom Centra excelentnosti pre rakovinotvorné látky v potravinách a mikroorganizmy na Slovensku.