Prof. Ing. Peter Ballo, PhD.

12 októbra, 2022

Absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, kde v roku 1993 získal titul PhD. v odbore Fyzika tuhých látok. Už od roku 1989 pracoval na vtedajšej Katedre fyziky ako odborný asistent a neskôr, už ako docent, aj na pozícii zástupcu vedúceho katedry. V súčasnosti je profesorom na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva a zároveň vedúcim oddelenia Fyziky. Hlavným predmetom výskumu a záujmu prof. Balla je počítačové modelovanie a simulácie, paralelné výpočty, klasická elektrodynamika, nelineárne systémy či spinovo-závislé efekty. Nezanedbateľný podiel na jeho znalostiach a skúsenostiach majú aj výskumné pobyty v Rusku, Nemecku či USA.