Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.

22 marca, 2023

Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., je medzinárodne uznávanou informatičkou a poprednou odborníčkou v oblasti umelej inteligencie. Vysokoškolské štúdium ukončila v odbore elektronické počítače na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde absolvovala aj doktorandské štúdium.

Predmetom jej vedeckého záujmu je výskum zameraný na interakciu človeka s počítačom, modelovanie používateľov a personalizáciu v rôznych doménach. V posledných rokoch sa venuje najmä téme dezinformácií a ich šírenia na internete. Svojím dlhoročným výskumom a projektovými aktivitami s medzinárodným dosahom výrazne prispela a prispieva k cirkulácii talentu a prepájaniu Slovenska so zahraničím. Významnou mierou zviditeľňuje slovenský výskum a inovácie v oblasti informatiky a umelej inteligencie.

V roku 2020 založila Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT), ktorý sa zaoberá základným a aplikovaným výskumom inteligentných technológií a prepája akademický svet so svetom priemyslu. KInIT spolupracuje na medzinárodných projektoch so 69 inštitúciami z 23 krajín, realizuje doktorandské štúdium v spolupráci so zahraničnými vedcami, zamestnáva výskumníkov zo zahraničia a v súčasnosti má najvyššie priemerné financovanie na jeden projekt.

Tím pod vedením profesorky Bielikovej v KInIT získal v roku 2022 šesť európskych projektov, z toho päť projektov v programe Horizont Európa a jeden projekt v programe Digital Europe. KInIT bol vyhodnotený medzi top slovenskými organizáciami v projektoch Horizont Európa, pričom profesorka Bieliková sa ako hlavná riešiteľka podieľala na príprave všetkých súčasných projektov tohto programu.

Doterajší výskum a pôsobenie profesorky Bielikovej má silný medzinárodný rozmer. Viedla vyše 50 projektov, je autorkou a spoluautorkou viac ako 280 vedeckých prác s minimálne 4 500 citáciami a h-indexom 30 na Google Scholar, čo je v súčasnosti najvyšší h-index medzi výskumníkmi v oblasti informatiky a umelej inteligencie, ktorí pôsobia na Slovensku. Bola členkou High Level Expert Group on Artificial Intelligence zriadenej Európskou komisiou a členkou správnej rady Výskumného centra Európskej komisie. Pôsobí v redakčnej rade viacerých významných vedeckých časopisov, je členkou riadiacich výborov troch medzinárodných konferencií a za celé obdobie pôsobila v programových výboroch viac ako 200 konferencií hodnotených medzinárodne na úrovni A*, A alebo B.