Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

13 apríla, 2023

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., je vedúcim Katedry cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Špecializuje sa najmä na výskum udržateľnej mobility v rámci projektov dopravnej obslužnosti verejnou osobnou dopravou, mestskú logistiku a logistiku 4.0. Úzko spolupracuje s odbornou praxou, a to napríklad ako člen predstavenstva Zväzu logistiky a zasielateľstva SR. Výsledky jeho výskumnej práce sú aplikované najmä v plánoch dopravnej obslužnosti niektorých krajov a miest SR, v plánoch udržateľnej mobility, projektoch posúdenia vplyvu obnovy vozidlového parku na zníženie emisií z ich prevádzky, projektoch v oblasti logistiky vstupu a výstupu nákladnej dopravy z priemyselných firiem, bezpečnosti prepravy nákladu a pod. Je členom redakčných rád zahraničných aj domácich vedeckých časopisov z oblasti dopravy a logistiky a vedeckých výborov medzinárodných konferencií. V roku 2020 bol finalistom súťaže ESET Science Award v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg.