Prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., MBA

29 marca, 2023

Prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., MBA, pôsobí ako profesor v odbore logistika na Technickej univerzite v Košiciach na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. V rámci svojej vedeckovýskumnej činnosti sa špecializuje na oblasť logistiky dopravných systémov. Zaoberá sa problematikou diskrétnej a spojitej simulácie, využívania exponenciálnych technológií a priemyslu 4.0. Je spoluautorom niekoľkých patentov a viacerých úžitkových vzorov z oblasti vnútropodnikových dopravných systémov.

V rámci publikačnej činnosti je spoluautorom vedeckých monografií zameraných na oblasť kontinuálnych dopravných systémov. Zároveň je autorom 69 vedeckých publikácií evidovaných v databáze Current Contents.

V súčasnosti je školiteľom niekoľkých doktorandov, garantom študijného programu, spolugarantom habilitačného konania a inauguračného konania v odbore doprava na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. Je členom viacerých redakčných rád vedeckých časopisov evidovaných v databázach WoS a Scopus.