PhDr. Eva Smiková, PhD.

1 marca, 2024

PhDr. Eva Smiková, PhD., vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského Bratislave, odbor psychológia. Pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie Slovenskej akadémie vied, kde sa venuje vedecko-výskumnej činnosti najmä v oblasti prevencie rizikového správania, agresivity, šikanovania a kyberšikanovania. Má na starosti metodické usmerňovanie v systéme výchovného poradenstva a prevencie aj v špeciálnych výchovných zariadeniach.