MUDr. Boris Bajer, PhD.

15 marca, 2023

MUDr. Boris Bajer, PhD., je vyštudovaný lekár, fyziológ a patofyziológ. Pracuje ako výživový špecialista, pedagóg dietológie a je zakladateľom certifikačného kurzu pre poradcov vo výžive Nutrition Expert.

Absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, ktoré ukončil v odbore všeobecné lekárstvo ako doktor všeobecnej medicíny. Následne absolvoval doktorandské štúdium v odbore normálna a patologická fyziológia na LFUK a v Ústave experimentálnej endokrinológie SAV (neskôr Biomedicínskom centre SAV).

Venuje sa nutričnej a športovej endokrinológii a taktiež prevencii civilizačných, metabolických a srdcovocievnych ochorení zdravou výživou, pohybom a životosprávou. Súčasťou jeho každodennej práce je aj zostavovanie nutričných plánov a návrh tréningových režimov. Ako majiteľ „performance fitness centra“ TRIAS Performance Center a nutričného centra Centra výživy sa nezameriava zďaleka len na redukciu hmotnosti, ale i na celkovú́ zmenu životného štýlu a na prípravu profesionálnych športovcov. Na propagácii správnej výživy a životného štýlu spolupracoval aj s televíziou a rozhlasom, ako aj s rozličnými printovými a online médiami. Ako výživový expert bol zároveň súčasťou multidisciplinárneho tímu lekárov bariatrickej chirurgie Fakultnej nemocnice v Trnave.