Mgr. Michal Šedík, PhD.

15 júna, 2023

Mgr. Michal Šedík, PhD., pracuje ako odborný asistent na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zameriava sa na filozofické aspekty umeleckej tvorby, ontológiu diela, problém interpretácie a tvorivým stratégiám výtvarného umenia. Výsledky výskumu publikuje v odborných časopisoch (Filozofia, Organon F, Profil súčasného výtvarného umenia, Ars). Je autorom vysokoškolskej učebnice Filozofia umenia. Analytická tradícia, spoluautorom vysokoškolskej učebnice Ako správne argumentovať, písať a diskutovať a editorom knihy Problém reprezentácie.