Mgr. Marian Baldovič, PhD.

1 marca, 2023

Mgr. Marian Baldovič, PhD., patrí medzi kmeňových vedecko-výskumných zamestnancov na katedre molekulárnej biológie a zúčastňuje sa aj na pedagogických a vedeckých aktivitách. V rámci svojej dizertačnej práce patril medzi prvých na Slovensku, ktorí sa zaoberali variabilitou mitochondriálnej DNA a Y chromozómu z pohľadu rekonštrukcie demografickej histórie populácie na Slovensku, ako aj fylogeografie jednotlivých haploskupín týchto systémov. Dodnes patrí k odborníkom a konzultantom v tejto oblasti. V rámci svojho pôsobenia v pracovnej skupine zameranej na štúdium ľudského genómu sa venoval a venuje riešeniu mnohých vedeckých, ale aj praktických otázok. Vo svojom výskume prioritne študuje normálnu variabilitu oblastí ľudského genómu na populačnej úrovni. Bol spoluriešiteľom viacerých projektov zameraných na molekulárno-genetickú analýzu závažných dedičných ochorení, ako sú cystická fibróza, fenylketonúria, Wilsonova choroba, hemofília, deficiencia alfa-1-antitrypsínu a iných, ale aj multifaktoriálneho ochorenia, akým je Parkinsonova choroba. Dosiahnuté výsledky prispeli jednak k objasneniu štruktúry a funkcie študovaných oblastí ľudského genómu, a jednak tvoria základ DNA diagnostiky týchto ochorení na Slovensku. Od roku 2020 pôsobí aj ako súdny znalec.