Mgr. Marcel Makovník, PhD.

16 januára, 2023

Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského získal bakalársky titul v odbore matematika a magisterský v študijnom programe počítačová grafika a geometria. V roku 2022 obhájil dizertačnú prácu v odbore geometria a topológia na tému Mesh processing via non-linear subdivision (Spracovanie siete prostredníctvom nelineárneho delenia). Na bratislavskom Matfyze na katedre algebry a geometrie naďalej pôsobí ako odborný asistent. Vo svojom výskume sa zaoberá spracovaním geometrických dát, diskrétnou geometriou a geometrickým modelovaním kriviek a plôch.