Mgr. Jana Matejovičová

14 marca, 2023

Mgr. Jana Matejovičová pracuje v Slovenskom hydrometeorologickom ústave na úseku kvalita ovzdušia. Od príchodu do SHMÚ sa venovala úlohám rôzneho zamerania, ako je výpočet emisií perzistentných organických látok a prachových častíc, spracovanie údajov z monitorovania znečisťujúcich látok a príprava vstupov pre modelovanie kvality ovzdušia. Podieľa sa aj na príprave podkladov pre programy na zlepšenie kvality ovzdušia.

Za slovenskú stranu viedla projekt Emisie dioxínov v kandidátskych krajinách a pracovala ako člen Regionálnej organizačnej skupiny pri Štokholmskom dohovore o perzistentných organických látkach. Zúčastňuje sa taktiež na aktivitách medzinárodnej platformy pre modelovanie kvality ovzdušia podľa požiadaviek Európskej únie (FAIRMODE).