Ing. Jana Špulerová, PhD.

29 marca, 2023

Ing. Jana Špulerová, PhD., je samostatná vedecká pracovníčka v Ústave krajinnej ekológie SAV, kde pracuje od roku 2005. Je členkou vedeckej rady ÚKE SAV. Vo svojom výskume sa venuje problematike nelesnej drevinovej vegetácie v poľnohospodárskej krajine, hodnoteniu biotopov pre krajinnoekologické plánovanie, biodiverzite, historickým štruktúram poľnohospodárskej krajiny, agroenvironmentálnej politike a hodnoteniu ekosystémových služieb. Riešila mnoho rámcových projektov EÚ (OpenNess, ALTER-Net, EBONE, EUCALAND, Rural-Etinet), koordinovala viaceré národné projekty zamerané na diverzitu a hodnotenie ekosystémových služieb poľnohospodárskej krajiny. V spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR participovala na príprave Akčného plánu pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy.