Ing. Božena Tušová

11 novembra, 2022

Ing. Božena Tušová je predsedníčkou Slovenskej spoločnosti pre technickú normalizáciu. V rokoch 1998 – 2010 bola generálnou riaditeľkou Slovenského ústavu technickej normalizácie vo verejnej službe, ktorý bol Národným normalizačným orgánom. Svojou odbornou prácou sa zaslúžila o zvýšenie slovenského vplyvu na európsku a medzinárodnú normalizáciu presadzovaním národných záujmov pri tvorbe noriem a úsilím o zvýšenie účinku európskej a medzinárodnej normalizácie. V rokoch 2007 – 2008 bola členkou Rady ISO, Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu.

Ešte pred vstupom Slovenska do EÚ bola z pozície svojej funkcie spoluzodpovedná za splnenie podmienok na plnoprávne členstvo SR v Európskych normalizačných organizáciách, kde bola hlavnou podmienkou stopercentná implementácia európskych noriem pre splnenie podmienok pre malých a stredných podnikateľov na vstup na jednotný európsky trh. V rokoch 2008 – 2011 bola členkou predsedníctva ZSVTS, kde pracovala v ekonomickej komisii. V rokoch 2011 až 2021 pôsobila v prezídiu ZSVTS vo funkcii viceprezidentky pre vedu, techniku a vzdelávanie, a dlhé roky viedla aj Komisiu ZSVTS pre vedu, techniku a vzdelávanie. Pôsobí v Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády SR pre technické právne predpisy po medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Vďaka jej celoživotnej práci v presadzovaní a popularizovaní technickej normalizácie sa stalo používanie noriem súčasťou učebných osnov na školách. Prednáša na odborných podujatiach a je hlavným iniciátorom a garantom odborných aktivít spoločnosti pre technickú normalizáciu.

Výsledky / Úspechy

  • Splnenie podmienok na plnoprávne členstvo Slovenskej republiky v Európskych normalizačných organizáciách (Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC);
  • 100-percentná implementácia európskych noriem pre splnenie podmienok pre malých a stredných podnikateľov na vstup na jednotný európsky trh;
  • Člen Rady ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) ISO COUNCIL v rokoch 2007 – 2008;
  • Získanie certifikátu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 a Národnej ceny SR za kvalitu za rok 2006 v kategórii organizácie ústrednej štátnej správy.