Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.

14 marca, 2023

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD., je vedúcim Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Okrem pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa venuje praktickej obnove architektonických pamiatok ako autorizovaný architekt. Je členom viacerých odborných organizácií a poradných orgánov, napríklad ICOMOS Slovensko alebo Pamiatkovej rady MK SR a pod. Je laureátom ceny za architektúru CEZAAR 2021 v kategórii Fenomény architektúry za spoluprácu na pamiatkovej obnove hospodárskej budovy hradu Uhrovec.