Dr. Ing. Tomáš Bucha

8 novembra, 2023

Dr. Ing. Tomáš Bucha je významným odborníkom a vedecko-výskumným pracovníkom Centra excelentnosti LignoSilva v Národnom lesníckom centre vo Zvolene. Jeho špecializáciou je diaľkový prieskum Zeme v lesníctve, výskumne zameraný na monitoring zdravotného stavu, produkčných a fenologických charakteristík lesných ekosystémov, klasifikáciu drevinového zloženia, inventarizáciu zásob dreva a mapovanie kalamít zo satelitných záznamov. Aktuálne sa výskumne orientuje aj na spracovanie obrazových záznamov z 3D skenovania dreva metódami počítačovej tomografie pre automatizovanú detekciu vnútorných znakov dreva. Vyštudoval na Lesníckej fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, kde absolvoval aj doktorandské štúdium. Od roku 1988 pôsobí v Lesníckom výskumnom ústave Zvolen. V rokoch 2004 až 2008 reprezentoval slovenskú vedu v Spoločnom výskumnom centre (JRC) Európskej komisie v talianskom meste Ispra. Ako vyslaný národný expert sa venoval globálnemu mapovaniu lesov zo satelitných záznamov. Po návrate prevzal na svojom pracovisku viaceré riadiace funkcie. V rokoch 2013 až 2018 viedol ako riaditeľ Lesnícky výskumný ústav Národného lesníckeho centra. V stavovskej Slovenskej akadémii pôdohospodárskych vied pôsobil v rokoch 2010 až 2018 ako predseda odboru lesníctva, v rokoch 2016 až 2021 ako člen predsedníctva a podpredseda akadémie. Na európskej úrovni viedol v rokoch 2018 až 2019 pracovnú skupinu pre lesníctvo iniciatívy BIOEAST. Od roku 2017 je vedúcim národnej podpornej skupiny Európskej lesníckej technologickej platformy. Za jeho výnimočným úspechom je schopnosť prijímať najaktuálnejšie výzvy lesníckej vedy, vypracovať a predovšetkým zrealizovať vedecké projekty nielen pre výskum, ale aj pre lesnícku prax. Vďaka schopnosti vytvárať synergické efekty prepojil a koordinoval viaceré projekty, ktoré vyústili do vzniku Centra excelentnosti LignoSilva. Centrum aktuálne získalo grant vo výške takmer 15 miliónov eur v rámci programu Horizont Európa. Od roku 1999 Dr. Bucha koordinoval celkovo päť medzinárodných a štyri národné výskumné projekty. Je autorom a spoluautorom 37 vedeckých prác registrovaných vo Web of Science. Svojím pôsobením v oblasti lesníckeho výskumu zanecháva výraznú stopu na národnej úrovni, prináša nové teoretické poznanie, ako aj aplikovateľné postupy a inovácie, ktoré podporia udržateľnú produkciu a spracovanie dreva s vyššou pridanou hodnotou na Slovensku aj v budúcnosti.