Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH

10 novembra, 2022

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH je profesorom na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, na Katedre biomedicínskeho inžinierstva a merania. V súčasnosti je dekanom Strojníckej fakulty. Zaslúžil sa o vznik odboru biomedicínskeho inžinierstva na Slovensku a je priekopníkom moderných metód a technológií v oblasti strojárstva.

Profesor Živčák je jedným z mála vedeckých pracovníkov, ktorý svoj život zasvätil multidisciplinárnemu prístupu k riešeniu problémov a snahe prenášať získané výsledky do praxe. V rámci svojej niekoľkoročnej výskumnej činnosti navrhol celý rad inovatívnych zariadení, pomôcok a technologických postupov, ktoré sa reálne v praxi aj využívajú. Svoje vedecko-výskumné výsledky prezentoval vo viac ako 680 publikáciách.

Na svojom konte má množstvo popularizačných aktivít a vystúpení v médiách. V oblasti popularizácie vedy presadzuje tézu, že propagácia a popularizácia vedeckých výsledkov sa musí robiť priamo v teréne.

Profesor Živčák získal za svoje výsledky výskumu a ich implementáciu do praxe mnohé ocenenia, napríklad Veľkú medailu Samuela Mikovíniho 2013, Národnú cenu za kvalitu 2015, Národnú cenu za najlepší publikačný príspevok 2015, Cenu za vedu a techniku v kategórii Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky za rok 2017.

Je členom viacerých redakčných a vedeckých rád doma aj v zahraničí. Od roku 2020 je garantom vodíkových technológií na Strojníckej fakulte TU v Košiciach a bol zároveň garantom prípravy vodíkových exponátov na svetovú výstavu EXPO 2020 v Dubaji. V roku 2021 založil na Strojníckej fakulte Centrum vodíkových technológií.