Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.

29 marca, 2023

Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., je samostatná vedecká pracovníčka Ústavu krajinnej ekológie SAV, kde pracuje od roku 1985 a od roku 2012 je jeho riaditeľkou. Dlhodobo sa venuje základnému a aplikovanému krajinnoekologickému výskumu na báze interdisciplinárneho prístupu. Podieľala sa na rozpracovaní metodiky krajinnoekologického plánovania LANDEP, ktorá je medzinárodne uznaná zakotvením v Agende 21 z Rio Summitu ako jedna z odporučených metód integrovanej ochrany prírodných zdrojov. Rozpracovala aj viacero aplikačných metód pre krajinnoekologickú optimalizáciu územia, ktoré boli legislatívne implementované. Výsledky svojej vedeckej práce publikovala vo vedeckých a odborných časopisoch doma i v zahraničí. Jej publikačná činnosť prekročila číslo 700. Slovenskú vedu reprezentuje prostredníctvom členstva v medzinárodných organizáciách, ako sú IALE, Future Earth, International Institute for Applied Systems Analysis, European Ecological Federation, European Academy of Sciences and Arts. Pôsobila ako reprezentant a delegát Slovenskej republiky v programových výboroch Európskej komisie, menovite v programovom výbore 7. RP Globálne zmeny a ekosystémy a v programovom výbore HORIZON 2020. Slovenskú republiku reprezentovala tiež v ústredí NATO vo Výbore pre životné prostredie.