Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

13 októbra, 2022

Matej Ruttkay (1961) sa naroodil v Prešove, detstvo a mladosť prežil v Bratislave. Absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (1983) a od jej skončenia do roku 1986 pracoval vo Vlastivednom múzeu v Nitre. Od roku 1986 pôsobí v Archeologickom ústave SAV v Nitre, od roku 2008 je jeho riaditeľom.

Realizoval desiatky rozsiahlych výskumov na Slovensku, od r. 2016 je vedúcim kuvajtsko-slovenskej expedície v Kuvajte na ostrove Failaka. Viedol a vedie viaceré projekty zamerané najmä na interdisciplinárny výskum (Izotopy, lidar, materiálové analýzy, geofyzika, genetika, a pod.). Zaslúžil sa o rozvoj 3D archeológie na Slovensku.

Matej Ruttkay je autorom a spoluautoroom monografií, múzejných expozícií, publikuje časopisecky. Získal medzinárodné i domáce ocenenia: American Academy in Rome (2005), Alexander von Humbolt Foundation (1999/2000), viackrát Ceny SAV za vedecko-popularizačnú činnosť , dva krát Cenu Literárneho fondu za trojročný vedecký ohlas  (citácie), dve funkčné obdobia bol členom vedeckej rady Univerzity Komenského, Slovenského historického ústavu v Ríme, členom výboru Európskej archeologickej rady (EAC), predsedom Rady APVV pre humanitné vedy a ďalšie. Je členom Pamiatkovej rady pri Ministerstve kultúry SR (1999 – 2002 a od 2016), vedeckej rady Univerzity Konštantína Filozofa, predsedom Rady riaditeľov pre 3. oddelenie vied SAV.