Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

1 júna, 2023

Doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD., vysokoškolská učiteľka, docentka v odbore športová edukológia s 35-ročnou pedagogickou a výskumnou praxou na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, autorka viac ako 300 publikácií s domácimi i medzinárodnými ohlasmi. Svoje výskumné aktivity smeruje do oblasti rekreačného, výkonnostného a vrcholového športu, kde cielene realizuje a overuje účinnosť intervenčných programov na zlepšovanie pohybovej výkonnosti, telesnej zdatnosti a kvality zdravia z rôznych aspektov. V súčasnosti sa vedecky zameriava najmä na problematiku tréningu gymnastických športov, ktorý indukuje množstvo adaptácií na rôznych úrovniach organizmu detí, adolescentov a dospelých športovcov. Experimentálne overuje a získava originálne výsledky predovšetkým z kinematickej 3D analýzy, adaptácie kardiovaskulárneho systému na zaťaženie a z viacerých zmien motorických kvalít. Je tiež expertkou Medzinárodnej gymnastickej federácie pre vzdelávanie trénerov, dlhoročnou medzinárodnou rozhodkyňou a osobnou trénerkou reprezentantiek v športovom aerobiku. Počas pôsobenia v oblasti športu získala viacero domácich a medzinárodných ocenení, napríklad Bronzový odznak Slovenského olympijského a športového výboru za dlhoročnú prácu a prínos pre rozvoj olympijského hnutia a športu, Bratislavskú cenu za šport 2022 v kategórii športový odborník  či cenu Čestný rozhodca Európskej gymnastiky.