Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.

9 novembra, 2023

Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., je uznávaný slovenský parazitológ a dlhoročný propagátor výsledkov vedy na Slovensku a jej rozvoja. Vo výskume sa primárne špecializuje na ekológiu a epidemiológiu kliešťov strednej Európy v podmienkach klimatickej zmeny. Od roku 1989 do roku 2018 pôsobil v Parazitologickom ústave Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach na mnohých pozíciách, v rokoch 2007 až 2016 aj ako riaditeľ ústavu a v rokoch 1998 až 2007 ako člen Predsedníctva Slovenskej akadémie vied. Praktické skúsenosti v diagnostike nákaz prenášaných kliešťami získal na pracovných pobytoch na parazitologických pracoviskách Mníchovskej univerzity v Nemecku (1992, 1994), po ktorých so svojím tímom vykonal rozsiahle epizootologické štúdie lymskej boreliózy, anaplazmózy, babeziózy a hepatozoonózy zvierat na Slovensku. V roku 2011 získal vedeckú hodnosť doktora biologických vied v odbore parazitológia. Najvýznamnejším vedeckým prínosom doc. Peťka je, že počas 30 rokov pôsobenia v SAV vybudoval so svojimi 12 doktorandmi a mnohými domácimi a zahraničnými partnermi v Česku, Poľsku, Maďarsku, na Ukrajine a v Číne školu na komplexný výskum prírodnej ohniskovosti nákaz prenášaných kliešťami s prvkami interdisciplinarity. V súčasnosti je vedeckým pracovníkom na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Externe pôsobil na troch univerzitách na Slovensku a v Poľsku. Popri tom rozvinul rozsiahlu popularizačnú a vzdelávaciu činnosť týkajúcu sa ochrany pred kliešťami: uskutočnil stovky prednášok na školách, v kluboch, popularizačných platformách SAV a CVTI SR, v rozhlasových a televíznych programoch. Za túto činnosť získal mnoho ocenení, ako aj dve Ceny SAV za popularizáciu vedy. Je autorom alebo spoluautorom viacerých popularizačných kníh a spolutvorcom rôznych vzdelávacích filmov o kliešťoch. Vynikajúce výsledky dosiahol v rámci projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja s názvom Cesta mladých k vede naživo. V tom voľne pokračuje dodnes v spolupráci s Asociáciou pre mládež, vedu a techniku AMAVET prostredníctvom prípravy stredoškolákov na biologické olympiády, z ktorých mnohí postúpili na najprestížnejšie domáce i svetové súťaže a získali početné medailové umiestnenia aj špeciálne ocenenia.