Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.

17 augusta, 2023

Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD., pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave. Narodil sa v roku 1973 v Bratislave. Na FiF UK vyštudoval pregraduálne aj doktorandské štúdium a od roku 2001 pracuje na Katedre psychológie FiF UK, s ktorou je silne spätá celá jeho pracovná kariéra. 

Počas doktorandského štúdia bol na stáži na Univerzite v Amsterdame, čo bola pre neho veľmi prínosná skúsenosť. Prednáša predmety z oblasti klinickej psychológie, ale venuje sa aj téme emócií a motivácie všeobecne a tiež používaniu rôznych nových metodologických postupov v psychologickom výskume. Vo výskumnej činnosti sa ako člen malého interdisciplinárneho tímu podieľal na sérii troch epidemiologických štúdií na dospelej všeobecnej populácii občanov Slovenska, so zameraním na výskyt a súvisiace faktory depresie, vybraných úzkostných porúch, užívania alkoholu a nikotínu.  Je autorom a spoluautorom vyše 120 vedeckých a odborných publikácií.