Doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

15 marca, 2023

Doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc., pôsobí na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, aktuálne v Ústave potravinárstva. Vo svojej vedeckej práci sa komplexne zameriava na hodnotenie kvality potravinárskych surovín, optimalizáciu potravinárskych technológií a režimu prípravy produktov. Zároveň sa venuje sledovaniu a hodnoteniu rôznych modelov správania sa novovyvinutých medziproduktov a ich vzťahu ku kvalite finálnych výrobkov aj využitiu biologicky aktívnych zložiek rastlinných surovín pri výrobe potravín s definovanými vlastnosťami.

Zaoberá sa tiež hodnotením biologicky cenných zložiek alternatívnych surovín a ich implementáciou do potravín, ako aj senzorickou analýzou potravín. Dlhodobo sa venuje problematike zacielenej na vývoj potravín s pridanou hodnotou, dizajnovaných pre špeciálne potreby konzumentov, a potravín na osobitné výživové účely. A v súvislosti s týmto zameraním získal tím pod jej vedením patent na potraviny, ktoré sú určené na špeciálne výživové účely, schválený aj v európskom priestore.

Okrem výskumnej práce pôsobí aj ako pedagogička a v rámci predmetov, ktoré gestoruje a vyučuje, učí absolventov kritickým, nezávislým a analytickým myslením porozumieť problematike komplexne a v širších súvislostiach. V rámci vedeckej školy vychovala a vychováva doktorandov a diplomantov, ktorí vo svojich záverečných prácach riešia problematiku orientovanú na kvalitné suroviny a potraviny a na overovanie možností ich dizajnovania.

Aktívne pôsobí ako riadna členka Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, je členkou Rady konzultantov Poľnohospodárskeho znaleckého ústavu a pôsobí aj vo vedeckej rade univerzity a fakúlt. V rokoch 2013 – 2019 sa priamo podieľala na vzniku a budovaní Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre, z toho viac ako päť rokov bola jeho riaditeľkou.

Spolupracuje so zahraničnými univerzitami a ich výskumnými pracoviskami a je autorkou viacerých domácich aj zahraničných vysokoškolských učebníc a knižných publikácií upriamených na kvalitu potravín.