Doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.

9 novembra, 2023

Doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD., je medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti riadenia procesov, automatizácie a kybernetiky. Prvé magisterské štúdium ukončil v roku 2012 na Dánskej technickej univerzite v Lyngby a druhé v roku 2013 na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvoval v roku 2017 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a v roku 2022 obhájil docentúru v odbore kybernetika. V roku 2020 získal vedecký kvalifikačný stupeň IIa od Slovenskej akadémie vied. Medzinárodné skúsenosti získal aj na 6-mesačnom výskumnom pobyte na Kalifornskej univerzite v Berkeley v USA. V súčasnosti je vedúcim oddelenia informatizácie a riadenia procesov na STU v Bratislave. Vo svojom vedeckom výskume sa v minulosti venoval návrhu nadradených regulátorov, ktorých hlavnou úlohou je zabezpečiť optimálny manažment existujúcich priemyselných riadiacich slučiek, ktoré nemožno inými spôsobmi modifikovať. V posledných rokoch sa jeho vedecký výskum sústreďuje na návrh za-behu laditeľných riadiacich algoritmov, pomocou ktorých je možné výrazne zvýšiť kvalitatívne parametre priemyselnej výroby a zároveň systematicky znižovať energetickú náročnosť priemyselnej výroby, čo prispieva k dlhodobej udržateľnosti priemyselnej výroby. Teoretické aj praktické výsledky svojho výskumu, ktoré publikuje, dosiahli vyše 300 citácií registrovaných v databázach WOS, s H-indexom 10. Je spoluautorom 10 karentovaných publikácií v oblasti kybernetiky a riadenia procesov a je hlavným autorom vedeckej monografie v Springeri a spolutvorcom dvoch zapísaných úžitkových vzorov. Ako zástupca riešiteľa a hlavný riešiteľ bol a je súčasťou troch projektov VEGA. Úzko spolupracuje aj s priemyselnými partnermi ako je Porsche Engineering Services v Nemecku a ENERGO – AQUA a. s. na Slovensku. Bol spoluorganizátorom a hlavným organizátorom troch medzinárodných konferencií a v súčasnosti získal nomináciu na organizovanie svetovej medzinárodnej konferencie v roku 2025 v oblasti dynamiky a riadenia chemických a biochemických procesov.