Doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD.

24 apríla, 2023

Doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD., absolvoval vysokoškolské štúdium na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) v odbore strojárske technológie. Počas doktorandského štúdia sa ako riešiteľ a člen konzorcia od začiatku aktívne zapojil do medzinárodného projektu 7. rámcového programu EÚ – ACCENT Collaborative project v rokoch 2009 až 2012, ktorý bol zameraný na monitorizáciu ťažko obrobiteľných dielcov z niklových a titánových zliatin používaných v leteckom priemysle. Jeho dizertačná práca bola súčasťou výstupu riešenia uvedeného projektu a venovala sa výskumu adaptívneho riadenia trieskového obrábania s ohľadom na integritu obrobeného povrchu a s využitím umelej inteligencie. Dosiahnuté výsledky z tejto práce sa prezentovali na pôde významných partnerov v leteckom sektore, ako je MTU Aero Engines GmbH z Nemecka, Volvo Aero Corporation zo Švédska a Rolls-Royce zo Spojeného kráľovstva.

V súčasnosti sa venuje výskumu a vývoju technológií obrábania na pokročilých CNC centrách, skúškam sofistikovaných rezných nástrojov a riešeniam komplexnej technológie výroby, prednostne obrábaniu definovanou geometriou rezných nástrojov. V roku 2020 sa úspešne habilitoval a získal titul docent v odbore strojárske technológie a materiály. Jeho habilitačná práca bola zameraná na obrábanie tvrdokovových návarov nástrojmi z kubického nitridu bóru. Docent Vrabeľ sa podieľal na budovaní Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty TUKE, kde sa od začiatku zapájal do projektov komplexného riešenia technologickej prípravy výroby, napríklad pre zariadenie na fragmentáciu parného generátora pre Atómovú elektráreň Jaslovské Bohunice. Jeho aktívna práca a organizačné schopnosti, ako aj práca s ľuďmi ho postavila na miesto zástupcu riaditeľa Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty TUKE.

V oblasti leteckého a vesmírneho priemyslu sa aktuálne podieľa na príprave výroby prototypu malého raketového motora, návrhu technológií výroby prípravkov, ale aj optimalizácií trieskového obrábania komponentov pre palivovú sústavu lietadiel civilnej prepravy. V Prototypovom a inovačnom centre zároveň pracuje na implementácii systému manažérstva kvality podľa požiadaviek normy AS 9100, ako jedinom univerzitnom pracovisku v strednej a vo východnej Európe.

Docent Vrabeľ bol spoluriešiteľom výskumných projektov financovaných z grantov APVV, VEGA, KEGA, 7. RP, CEEPUS a v súčasnosti je aj zodpovedným riešiteľom jedného úspešne ukončeného a jedného rozpracovaného projektu VEGA. Zúčastňoval sa na riešení medzinárodných projektov, ako boli napríklad bilaterálne projekty APVV a projekty podporované nemeckou agentúrou DAAD. Docent Vrabeľ svoje poznatky a skúsenosti odovzdáva mladej generácii v pedagogickom procese, kde vedie prednášky a semináre a je školiteľom interných a externých doktorandov.

Publikačná činnosť doc. Vrabeľa obsahuje 107 publikácií z toho vo WoS, CC a Scopus spolu 40, na ktoré má 127 citácií (WoS H index 7), Je spoluautorom 3 autorských osvedčení a jedného európskeho patentu. Jeho erudovanosť preukazujú aj akceptované vedecké príspevky z uznávaných konferencií a kongresov (CIRP, ICPM a pod.).