Doc. Ing. Jozef Švajlenka, PhD., MBA, ING.PAED.IGIP

9 novembra, 2022

Doc. Ing. Jozef Švajlenka, PhD., MBA, ING.PAED.IGIP pôsobí na Ústave technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve Stavebnej fakulty Technickej Univerzity v Košiciach. V roku 2017 ukončil doktorandské štúdium a pôsobil ako postdoktorand v pozícii vedecko-výskumného pracovníka. V tomto roku sa stal  docentom v odbore Stavebníctvo. Jeho vedecko-výskumné aktivity sú prioritne zamerané na analýzu, preukázanie a zlepšenie potenciálu moderných metód výstavby pre zvyšovanie výkonnosti stavebníctva v súvislosti s globálnymi podmienkami a obmedzeniami, ktorých účelom je environmentálna, sociálna a ekonomická udržateľnosť v oblasti výstavby. Vo svojej práci sa zaoberá taktiež experimentálnym materiálovým výskumom a výskumom kritérií pre posudzovanie efektívnosti vybraných metód výstavby na báze dreva.

Za výskumné a inovačné aktivity zamerané  na energeticky efektívne a udržateľné drevostavby získal v roku 2021 Cenu rektora TU v Košiciach v kategórii „Vedec TUKE do 35 rokov za rok 2021“. Aktívne sa zapája do riešenia výskumných projektov ŠF EÚ OPVaV CE II, APVV, VEGA a KEGA. Ako vedúci projektu zostavil interdisciplinárne tímy vedcov v oblasti drevostavieb v rámci ďalších podaných projektov VEGA a KEGA. Doposiaľ publikoval 132 vedeckých výstupov, z čoho 26 je indexovaných v Current Contents Connect, s počtom citácií 221 podľa databázy SCOPUS. V rámci realizovaných výskumných úloh vypracoval aj metodiku pre vyjadrenie miery efektívnosti výstavby z pohľadu udržateľnosti. Výsledky tohto výskumu publikoval  v 22 článkoch uverejnených v karentovaných časopisoch. Najvýznamnejšie publikované práce boli umiestnené aj vo významných karentovaných časopisoch v Top 10 relevantných oblastiach výskumu.