Mgr. Martin Šebesta, PhD.

Mgr. Martin Šebesta, PhD.

Vedecký pracovník a environmentalista pôsobí v Ústave laboratórneho výskumu geomateriálov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa výskumom nanočastíc...

| Marián Zelenák
Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC

Prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc., FESC

Lekársku fakultu Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave absolvoval v roku 1981 s vyznamenaním a Cenou rektora. V odbore normálna...

| Marián Zelenák
Doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.

Doc. Ing. MSc. Martin Klaučo, PhD.

Pôsobí ako vedúci oddelenia informatizácie a riadenia procesov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Jeho výskum sa zameriava na optimalizáciu...

| Marián Zelenák
Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.

Doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.

Právom patrí medzi lídrov výskumu kliešťov a nimi prenášaných nákaz na Slovensku s akceptáciou jeho vedeckej školy a vlastnej osobnosti...

| Marián Zelenák
Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN

Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN

Pracuje ako profesorka a prednostka na Neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v...

| Marián Zelenák
RNDr. Andrea Svoradová, PhD.

RNDr. Andrea Svoradová, PhD.

Doktorandské štúdium absolvovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v súčinnosti s Výskumným ústavom živočíšnej výroby Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho...

| Marián Zelenák
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

Od skončenia vysokoškolského štúdia pracuje vo výskume so zameraním na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov. Od roku 1990 sa...

| Marián Zelenák
Dr. Ing. Tomáš Bucha

Dr. Ing. Tomáš Bucha

Pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník Centra excelentnosti LignoSilva v Národnom lesníckom centre vo Zvolene. Je špecialistom v oblasti diaľkového prieskumu Zeme...

| Marián Zelenák

RNDr. Ján Madarás, PhD.

Vyštudoval geológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracoval ako vedecký pracovník – regionálny geológ a tektonik v Štátnom geologickom ústave Dionýza...

| Marián Zelenák