Vedci pracujú na rozoznávaní a monitoringu vzácnych biotopov

02. máj. 2019 • Biologické vedy

Vedci pracujú na rozoznávaní a monitoringu vzácnych biotopov

Sieť NATURA 2000 predstavuje sústavu chránených území členských krajín Európskej únie s hlavným cieľom zachovania prírodného dedičstva. Nachádza sa tu množstvo vzácnych biotopov, ktoré treba zmapovať a následne chrániť. Cieľom projektu Softvérové nástroje na monitorovanie biotopov NATURA 2000 satelitnými snímkami (Software tools for monitoring NATURA 2000 habitats by satellite images) je vytvorenie softvérových nástrojov na rozoznávanie a monitoring vzácnych biotopov, chránených v rámci sústavy NATURA 2000 a testovanie softvéru v praxi.

Tento softvér má automaticky a poloautomaticky identifikovať, klasifikovať a monitorovať biotopy NATURA 2000 pomocou satelitných snímok Sentinel-1 a Sentinel-2 a ich kombinácie. S použitím dynamickej segmentácie a adekvátnej kalibrácie vytvorenej na základe reálnych dát, databáz a expertných skúseností má byť činnosť monitorovania biotopov zautomatizovaná a ponúknutá širokému spektru užívateľov od štátnej ochrany prírody až po súkromnú sféru.

Ako uvádza Mgr. Mária Šibíková, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, zodpovedná riešiteľka projektu, momentálne je dokončený a otestovaný program na semi-automatickú segmentáciu a dokončujú program na automatické rozpoznávanie a segmentovanie biotopov.

„V budúcnosti nás čaká práca na programe, ktorý bude kontinuálne monitorovať určité biotopy (napr. v pôsobnosti konkrétnej správy CHKO a NP) a v prípade ich narušenia vyšle užívateľovi varovný signál,“ vysvetľuje, pričom výsledkom projektu má byť funkčný a verejne dostupný softvér na monitoring vegetácie a jej zmien.

Vytvorený softvér bude mať podľa Mgr. Márii Šibíkovej, PhD. rôzne využitie v praxi – hlavne pri pravidelnom sledovaní biotopov, pri krajinnom plánovaní, hodnotení vplyvov na životné prostredie alebo pri plánovaní ochranárskych manažmentových aktivít.

Projekt predstavuje aplikovaný výskum, ktorý prepája akademické prostredie s praxou. Riešitelia sú presvedčení, že jeho výsledky majú potenciál byť jedinečným spojením metód numerickej a aplikovanej matematiky, botaniky a ekológie s diaľkovým prieskumom Zeme a využitím dát Európskej vesmírnej agentúry.

Projekt bol podporený Európskou vesmírnou agentúrou, v rámci projektu vedci spolupracujú s firmou Algoritmy:SK, ktorá sa zaoberá vývojom softvérov. Teoretická časť segmentácie satelitných obrazov je riešená v rámci projektu APVV 16-0431, kde partnerom je Slovenská technická univerzita.

Realizačné obdobie projektu je 1. 12. 2017 – 30. 11. 2019.

 

Informácie poskytla: Mgr. Mária Šibíková, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Daniel_Nebreda/

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
DNA je molekula, zložená z lineárnej postupnosti základných stavebných jednotiek, tzv. báz.
Zistite viac