Vedci pracujú na revízii najväčšej čeľade kvitnúcich rastlín

18. apr. 2019 • Biologické vedy

Vedci pracujú na revízii najväčšej čeľade kvitnúcich rastlín

Čeľaď Asteraceae (Compositae) je najväčšou čeľaďou kvitnúcich rastlín s odhadovaným množstvom 30 000 druhov. Veľmi bohato zastúpená je aj na území Slovenska – uvádza sa cca 550 druhov. Väčšina z týchto druhov nebola doteraz na Slovensku taxonomicky a chorologicky komplexne spracovaná a viaceré problematické skupiny je potrebné riešiť na širšom stredoeurópskom priestore, s použitím moderných systematických metód.

Projekt Flóra Slovenska – čeľaď Asteraceae (1. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov (Flora of Slovakia – Asteraceae family /first part/: biosystematic study of critical taxa) je zameraný na taxonomickú a chorologickú revíziu vybraných zástupcov čeľade Asteraceae na Slovensku, resp. v širšom stredoeurópskom priestore. Hlavným výstupom má byť ďalšia zo sérií monografií diela Flóra Slovenska, konkrétne zväzok VI/2 (1. časť). Zodpovedným riešiteľom projektu je RNDr. Pavol Mereďa, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV.

Revíziou prejde prvých 5 tribusov čeľade, menovite Anthemideae, Astereae, Caleduleae, Gnaphalieae a Senecioneae, vyskytujúcich sa na Slovensku. Cieľom je charakterizovať ich vnútrorodovú a vnútrodruhovú morfologickú a karyologickú variabiliu, stanoviť základné biologické, ekologické a fytocenologické charakteristiky ich zástupcov a spracovať ich aktuálne rozšírenie na Slovensku. Špeciálna pozornosť bude v rámci menovaných tribusov venovaná taxonomicky komplikovaným skupinám rodov Achillea, Aster s. l., Senecio s. l., Solidago a Tephroseris, kde vedci plánujú hlbšie systematické, biogeografické a evolučné štúdie publikované v osobitných publikáciách.

Ako uvádza zodpovedný riešiteľ, monografie edície Flóra Slovenska majú osobitný význam pre vedu a národnú kultúru. „V nich zhromaždené výsledky významne prispievajú k poznaniu diverzity karpatských a panónskych taxónov európskej flóry. Prínosom plánovaného zväzku Flóra Slovenska VI/2 (1. časť) bude taxonomická a nomenklatorická revízia slovenských zástupcov piatich tribusov. Vyhodnotí sa ich morfologická a karyologická variabilita, získajú sa nové poznatky o počtoch chromozómov a veľkosti genómov, spracuje sa dosiaľ nepublikovaný prehľad o ich historickom a aktuálnom rozšírení, taxóny budú ilustrované originálnymi kresbami podľa živého materiálu a uvedie sa prehľad zo Slovenska mylne uvádzaných alebo na našom území očakávaných taxónov.“

Ilustračné foto: ružové sedmokrásky; Pixabay.com /jill111/

Výsledky a nové poznatky publikované v tomto zväzku majú byť využiteľné pre rôzne biologické odvetvia a vedné odbory (ochrana prírody, poľnohospodárstvo, lesníctvo, vodné hospodárstvo a i.), školstvo, ako aj v legislatíve (napr. ich aplikáciou do novelizovaných celonárodných predpisov alebo v nadnárodnej sústave Natura 2000). „Flóra Slovenska sa na národnej úrovni využíva ako východisko pre koncipovanie Červených kníh, určovacích kľúčov, atlasov, vegetačných máp a pod. Nenahraditeľný význam má aj pre medzinárodné projekty a diela mapujúce biodiverzitu (napr. Flora Europaea, Atlas Florae Europaeae, stredoeurópske mapovanie a pod.). Dôležitým prínosom projektu bude taxonomická a nomenklatorická revízia polymorfných skupín viacerých rodov v stredoeurópskom priestore (Alpy, Karpaty, Panónia),“ dodáva RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

Spolupráca pri štúdiu herbárových dokladov bola rozvinutá so zahraničnými botanickými pracoviskami v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku a Rumunsku.

Projekt je realizovaný v období: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020.

 

Informácie poskytol: RNDr. Pavol Mereďa, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /atrix9; jill111/

Uverejnila: VČ

 

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Česká kráľovná Konštancia Uhorská nechala pred r. 1240 postaviť hrad známy pod menom Červený Kameň.
Zistite viac