V boji proti ischemickej chorobe srdca

14. jún. 2019 • Biologické vedy

V boji proti ischemickej chorobe srdca

Ischemická choroba srdca (ICHS) patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce kardiovaskulárne ochorenia. Je jednou z hlavných príčin úmrtí na celom svete. Spôsobuje koronárne ochorenie, ktoré sa vyznačuje zužovaním vencovitých tepien, zásobujúcich srdcový sval krvou a kyslíkom.

V práci s názvom Biochemický profil vybraných markerov ischemickej choroby srdca sa kolektív autorov Veronika Kováčová, Vincent Sedlák, Zuzana Gogaľová, Mária Konečná, Mária Majherová a Monika Valková venovali sledovaniu asociácií vybraných markerov ICHS a porovnaniu koncentrácií týchto markerov v skupine jedincov s ICHS a v kontrolnej skupine zdravých jedincov. Zapojili sa do XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 Preveda.

„U jedincov s ICHS boli zistené signifikantne nižšie priemerné hodnoty LDL-cholesterolu ako u zdravých jedincov v dôsledku liečby statínmi. Štatisticky významné rozdiely medzi skupinou s ICHS a kontrolnou skupinou boli zistené aj pri porovnávaní priemerných hodnôt močoviny, kreatinínu a kyseliny močovej, pričom signifikantne vyššie hladiny týchto parametrov mali jedinci s ICHS. Korelačná analýza poukázala na negatívnu koreláciu medzi bilirubínom a celkovým cholesterolom, LDL-cholesterolom, aj triacylglycerolmi (TAG) v skupine jedincov s ICHS. V tejto skupine bola zistená aj pozitívna korelácia medzi GMT a TAG a medzi AST a HDL-cholesterolom. V skupine zdravých jedincov bola medzi AST a HDL-cholesterolom zistená štatisticky významná negatívna korelácia,“ vysvetľuje Veronika Kováčová, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie.

Pokračuje, že je dôležité ICHS včas diagnostikovať a liečiť, prípadne zabezpečiť dostatočnú prevenciu, aby sa predišlo jej vzniku.

„Okrem rizikových faktorov spojených s KVO, ako sú vek, pohlavie a genetické faktory, hrá čoraz častejšie významnú úlohu pri riziku vzniku a rozvoja ICHS aj moderný životný štýl súvisiaci s fajčením, stravou bohatou na nasýtené tuky a cukry bez dostatočného prijímania ovocia a zeleniny. Mnohé z týchto faktorov môžu byť ovplyvnené preventívnymi opatreniami, preto je dôležitá úprava životného štýlu – obmedzenie alebo úplné vynechanie fajčenia, zdravá strava a dostatok telesného pohybu.“

Pri prevencii ICHS zohrávajú podľa autorky významnú úlohu aj biochemické markery, ktorých abnormálne hladiny môžu slúžiť ako nezávislé prediktory KVO. „Z bežne stanovovaných analytov v klinických laboratóriách majú najbližší vzťah k rozvoju KVO hodnoty koncentrácií cholesterolu. Najväčšie riziko predstavuje tzv. lipidová triáda, to znamená vysoký celkový cholesterol, LDL-cholesterol a zároveň nízky HDL-cholesterol.“

*********************************************

Občianske združenie Preveda už roky organizuje konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika a tiež biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Poskytuje tak možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať prácu mladých vedcov, prináša interaktívnu diskusiu na odborné témy a dáva príležitosť získať plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. „Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

 

Informácie poskytla: Veronika Kováčová, Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /silviarita/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Články
Hore
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Škorpión dokáže zadržať dych až na 6 dní.