UKF v Nitre spoluzakladá STEM konzorcium európskych univerzít

23. nov. 2017 • Pedagogické vedy

UKF v Nitre spoluzakladá STEM konzorcium európskych univerzít

Požiadavky na vzdelanie pre 21. storočie prinášajú so sebou výzvy požadujúce prírodovednú, matematickú a digitálnu gramotnosť a s tým úzko súvisiaci záujem žiakov a študentov o štúdium prírodovedných, technických a inžinierskych programov na stredných školách i univerzitách s perspektívou celoživotnej kariéry na pracovných pozíciách, ktoré sú postavené na STEM vzdelaní. Ide o medzinárodnú skratku používanú pre oblasti vzdelávania, ktoré zahŕňajú prírodné vedy, technické a inžinierske programy a univerzitné štúdium matematiky.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre bola prizvaná k založeniu STEM konzorcia európskych univerzít. Toto unikátne ocenenie pre slovenskú univerzitu so sídlom v Nitre je dôsledkom takmer desať rokov úspešnej partnerskej spolupráce s Vysokou školou pedagogickou vo Freiburgu (Nemecko) na riešení vedeckého projektu s názvom 7RP PRIMAS, ale aj kultúrno-edukačných projektov COMPASS a IncluSMe a v tvorbe odborných expertíz pre projekt 7RP mascil. 

Konzorcium má byť spravované Medzinárodným centrom STEM vzdelávania (International Centre for STEM Education, skratka ICSE), ktoré vzniklo na Vysokej škole pedagogickej vo Freiburgu v roku 2017. Toto centrum je prvým európskym centrom pre vzdelávanie a inovácie vo vyučovaní a vzdelávaní v STEM s pôsobnosťou v akademickom prostredí. Centrum ICSE si kladie za cieľ prepájať výskum v STEM vzdelávaní medzi univerzitami a praxou, vrátane kontaktov na európske politické štruktúry.

S problematikou STEM vzdelávania súvisia i otázky rodovej rovnosti a ďalšie kultúrno-spoločenské aspekty vzdelávania a výchovy mladej generácie, vrátane digitalizácie vzdelávania. Centrum ICSE má ambície riešiť, zdieľať a manažovať výskumné projekty zaoberajúce sa uvedenou problematikou, prinášať overené výsledky vedeckého výskumu a transferovať ich do praxe a politických rozhodnutí v krajinách EÚ. Centrum ICSE a STEM konzorcium spája osobnosť profesorky Katji Maass, ktorej vedecká práca je sústredená v teórií vyučovania matematiky, v aktivizujúcich metódach vyučovania a v princípoch budovania medzipredmetových vzťahov STEM predmetov na všetkých úrovniach vzdelávania, vrátane prípravy a vzdelávania učiteľov.

Založenie STEM konzorcia podporilo 30 európskych univerzít, ministerstvá školstva z desiatich štátov EÚ a dvadsať centier kontinuálneho a profesionálneho vzdelávania v Európe. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre aktuálne spolupracuje s členmi konzorcia na riešení projektu Erasmus+ InsluSMe a na spoluorganizovaní tímovej súťaže Matematický B-deň pre žiakov stredných škôl.

Nitrianska univerzita je presvedčená, že týmto pozvaním stať sa zakladajúcim členom STEM konzorcia sa jej dostalo významného ocenenia. „Pozvanie potvrdilo, že Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je spoľahlivým a vítaným partnerom európskych projektov vo vzdelávaní s perspektívnou ďalšieho rozvoja nielen projektových partnerstiev v oblastiach otázok STEM vzdelávania v medzinárodnej vedeckej komunite.“

 

Odborný garant textu: doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.

Zdroj a foto

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová)

Uverejnila: VČ

Hore
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Najčastejším spúšťačom vážnych psychických porúch je chronický psychosociálny stres.
Zistite viac