Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov

07. mar. 2018 • Klinické lekárske vedy

Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov

V ostatných rokoch prebiehajú diskusie o formách pregraduálneho a postgraduálneho medicínskeho vzdelávania na celom svete. S rozvojom poznatkov vo vede a s rozvojom technológií rastú aj nároky na budúcich lekárov. V súčasnosti používané tradičné metódy vzdelávania sú konfrontované s modernými prístupmi.

Odborníci z oblasti vzdelávania hľadajú najoptimálnejšie formy, ako v čo najkratšom čase a s minimálnymi nákladmi pripraviť odborníkov, ktorí budú schopní správne liečiť pacientov. Boli predstavené rôzne simulačné techniky – od najjednoduchších až po technicky identické simulátory, aké sa používajú v rutinnej diagnostickej a terapeutickej praxi.

Aj Jeseniova lekárska fakulta v Martine sa začala zaoberať metódami vzdelávania. Fakulta podporuje snahy o zavádzanie nových moderných (nie módnych) foriem vzdelávania v medicínskom vzdelávaní. Na pedagogických konferenciách odznelo mnoho kvalitných prednášok domácich i zahraničných učiteľov. Zhodujú sa v názore, že postupne bude nevyhnutné požadovať pedagogické vzdelanie od každého učiteľa, ktorý sa rozhodne pôsobiť nielen vedecky, ale aj pedagogicky. V praxi sa často stretávajú s absolventmi, ktorí nie sú dostatočne pripravení na verbálnu komunikáciu s pacientom. V budúcnosti bude potrebné, aby svoje skúsenosti a názory prezentovali aj učitelia zo základných klinických odborov.

Strenutie s autormi knihy Trendy v medicínskom vzdelávaní

Trinásťčlenný kolektív autorov zosumarizoval poznatky z oblasti didaktiky vzdelávania, etiky, určovania cieľov a výstupov medicínskeho vzdelávania, prípravy kurikula do publikácie pod názvom „Trendy v medicínskom vzdelávaní a hodnotení jeho výsledkov“, vydanej v roku 2018 vo Vydavateľstve Osveta.   

Kolektívu autorov pod vedením prof. MUDr. Jána Hanáčka, CSc. a doc. MUDr. Juraja Mokrého, PhD., sa podarilo charakterizovať požiadavky kladené na kvalitného učiteľa. Popisujú tiež spôsoby, akými sa môžu učitelia v súčasnosti zlepšovať a vzdelávať. V samostatnej kapitole sa venujú rôznym overeným, ale aj novým spôsobom vzdelávania, ku ktorým patrí e-learning, virtuálni pacienti, štandardizovaní pacienti a využívanie simulátorov. Podrobne rozpracovali a zosumarizovali výhody a nevýhody celého spektra metód hodnotenia výsledkov. Samostatnú časť tvorí výkladový anglicko-slovenský slovník pojmov, s ktorými sa záujemcovia o medicínske vzdelávanie stretávajú.

Publikácia obsahuje dôležité informácie o smerovaní súčasného vývoja v oblasti medicínskej pedagogiky. Má ukázať najmä novým uchádzačom o prácu v akademickom prostredí na lekárskych a zdravotníckych fakultách, že súčasťou ich budúcej profesionálnej činnosti bude okrem vedeckej práce, liečby a prevencie chorôb, aj pedagogická práca, počnúc výchovou pacientov cez kolegov v pracovnom kolektíve až po pedagogické pôsobenie na školách a v komunitách.

Nová vysokoškolská učebnica, ktorá zapĺňa biele miesto v tejto oblasti v rámci slovenskej odbornej literatúry, si určite nájde svojich čitateľov na lekárskych a zdravotníckych fakultách nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Dostupná je vo všetkých veľkých kníhkupectvách i na stránkach Vydavateľstva Osveta.

Knihu uviedli do života v Edukačnom centre Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine 22. 2. 2018 za účasti dekana prof. MUDr. Jána Danka, CSc., a riaditeľa Vydavateľstva Osveta Ing. Martina Farkaša. Vyslovili presvedčenie, že toto obsažné a inšpirujúce dielo určite bude pre čitateľov pomôckou nielen pri hľadaní foriem správneho pedagogického prístupu k výučbe, ale aj pri nachádzaní najvhodnejšieho spôsobu hodnotenia vedomostí študentov.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje a foto: JLF UK v Martine

Vydavateľstvo Osveta

 

 

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Prípravky na ochranu rastlín a biocídne výrobky predstavujú dve hlavné skupiny pesticídov.
Zistite viac