Svetový deň vody oslávime 22. marca


Svetový deň vody oslávime 22. marca

V súčasnosti stále žijú miliardy ľudí bez bezpečnej vody – ich domácnosti, školy, pracoviská, farmy a továrne, ktoré sa snažia prežiť a prosperovať. Je našou povinnosťou to zmeniť. Aktuálnosť a význam Svetového dňa vody je daná aj skutočnosťou, že na svete viac ako dve miliardy ľudí trpí nedostatkom pitnej vody a nemá prístup k vode.

V roku 1992 vyhlásilo valné zhromaždenie OSN 22. marec za Svetový deň vody. Tento deň je teda jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Témou a mottom Svetového dňa vody 2019 je Leaving no one behind („Nenechať nikoho bokom“) vychádzajúc z Agendy 2030, ktorá dáva svetu prísľub do roku 2030 zabezpečiť „vodu pre všetkých“ v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja, z ktorého musí mať každý človek prospech. Tému každoročne vyhlasuje Organizácia spojených národov. 

Plagát Voda pre všetkých

Čo znamená bezpečná voda

Bezpečná voda znamená „bezpečné spravovanie pitnej vody“ voda, ktorá je prístupná v priestoroch, dostupná v prípade potreby a bez kontaminácie.

Prečo sú ľudia „ponechaní bokom“ bez bezpečnej vody?

Ľudia sú bez bezpečnej vody z mnohých rôznych dôvodov. Marginalizované skupiny obyvateľstva ako ženy, deti, utečenci, osoby so zdravotným postihnutím a mnoho ďalších sú často prehliadané a vo svojej snahe získať zdravotne bezpečnú vodu a hospodáriť s ňou čelia diskriminácii z rôznych dôvodov (napr. pohlavie, rasa, národnosť, náboženstvo, jazyk, ekonomický a sociálny stav, degradácia životného prostredia, zmena klímy, rast populácie, konflikty, nútené vysídľovanie a migrácia).   
Ďalšie faktory sú napríklad zhoršovanie životného prostredia, zmena klímy, rast populácie, konflikty, nútené vysídľovanie a migračné toky.

Počas Svetového dňa vody je dôležité zameriavanie pozornosti hlavne na

  • určenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou
  • zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a pitnej vody
  • zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektoru na organizácií osláv Medzinárodného dňa vody.

História Svetového dňa vody sa začala na 47. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v novembri v roku 1992 v brazílskom Riu de Janeiro, keď bola prijatá rezolúcia č. 47/194, ktorou bol 22. marec určený ako Svetový deň vody.

Prístup k pitnej vode je základom pre zachovanie verejného zdravia. Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN z roku 2010 uznala „právo na bezpečnú a čistú pitnú vodu a sanitáciu ako ľudské právo, ktoré je podmienkou plnohodnotného života a uplatňovania všetkých ľudských práv“. Ľudské právo k vode oprávňuje každého, bez diskriminácie, ku prístupu k bezpečnej a vyhovujúcej vode v dostatočnom množstve na osobnú spotrebu a domáce použitie, ktorá je prístupná a cenovo dostupná.

V súčasnej dobe žije na svete 2.1 miliardy ľudí v domácnostiach bez bezpečnej pitnej vody, čo ovplyvňuje ich zdravie. Odhaduje sa, že podiel samotných hnačkových ochorení predstavuje 3,6 % z celkových stratených rokov (DALY) vo svete a tieto ochorenia sú zodpovedné za úmrtie 1,5 milióna ľudí ročne. Predpokladá sa, že 58 % týchto ochorení, alebo 842 000 úmrtí ročne, možno pripísať nebezpečnému zásobovaniu vodou, nevyhovujúcej kanalizácii a nedostatočnej hygiene. Tieto nevhodné podmienky sú príčinou 361 000 úmrtí detí vo veku do päť rokov, a to väčšinou v krajinách s nízkymi príjmami.

 

Spracovala  a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

World Water Day 2019

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade

Obrázok: Plagát

Video: https://www.youtube.com/watch?v=J4hF1PlTMsE (The Hydrological Cycle - The Water Rooms #1)

 

 

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Počítačové čipy, lasery či LED diódy dnes pracujú na princípoch kvantovej mechaniky.
Zistite viac