Súhlas so spracúvaním osobných údajov – Notifikácia o podujatí

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto ja ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (email) uvedených vo formulári na účel notifikácie o konaní podujatia, podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzický osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR“) prevádzkovateľovi, ktorým je Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na účel notifikácie o konaní podujatia prostredníctvom elektronickej pošty.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený označením políčka na internetovom webovom sídle prevádzkovateľa a platí do jeho odvolania, nie však dlhšie ako 5 rokov, t.j. kým trvá doba uchovávania podľa článku 5 GDPR. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to v rovnakej forme v akej bol udelený alebo v inej dostupnej forme (napr. písomne zaslaním na adresu prevádzkovateľa, písomne zaslaním e-mailu na adresu: vnd@cvtisr.sk). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Zároveň beriem na vedomie práva dotknutej osoby upravené v článkoch 15, 16, 17, 18, 20, 21 GDPR a vyhlasujem, že prevádzkovateľ ma informoval v súlade s článkom 13. a 14. GDPR., a to odkazom na zverejnené informácie na webovom sídle prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR
Obchodné meno a právna forma: štátna príspevková organizácia
Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
IČO: 00 151 882
Kontaktné údaje: vnd@cvtisr.sk

 

 

-> Podmienky ochrany súkromia CVTI SR

-> VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA PORTÁLU „VEDA NA DOSAH“ / Pravidlá používania portálu

-> Pravidlá používania cookies

-> Ochrana súkromia 

 

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Angličtina je naopak analytický typ jazyka, ktorý sa neohýba.
Zistite viac