Súhlas so spracovaním osobných údajov – FAQ

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Týmto ja ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov (email) uvedených vo formulári na účel zadania otázky alebo podnetu v časti FAQ (často kladené otázky) a na prípadnú komunikáciu pri ich riešení, podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzický osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR“) prevádzkovateľovi, ktorým je Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na účel notifikácie o konaní podujatia prostredníctvom elektronickej pošty.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je udelený označením políčka na internetovom webovom sídle prevádzkovateľa a platí do jeho odvolania, nie však dlhšie ako 5 rokov, t.j. kým trvá doba uchovávania podľa článku 5 GDPR. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, a to v rovnakej forme v akej bol udelený alebo v inej dostupnej forme (napr. písomne zaslaním na adresu prevádzkovateľa, písomne zaslaním e-mailu na adresu: vnd@cvtisr.sk). Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Zároveň beriem na vedomie práva dotknutej osoby upravené v článkoch 15, 16, 17, 18, 20, 21 GDPR a vyhlasujem, že prevádzkovateľ ma informoval v súlade s článkom 13. a 14. GDPR., a to odkazom na zverejnené informácie na webovom sídle prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR
Obchodné meno a právna forma: štátna príspevková organizácia
Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
IČO: 00 151 882
Kontaktné údaje: vnd@cvtisr.sk

 

 

-> Podmienky ochrany súkromia CVTI SR

-> VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA PORTÁLU „VEDA NA DOSAH“ / Pravidlá používania portálu

-> Pravidlá používania cookies

-> Ochrana súkromia 

 

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
QUARK
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
Prechod VK na VND - jeseň
výtvarná súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Agrofilm 2019
Zaujímavosti vo vede
Plasty nachádzame v prírode v dvoch formách. Ide o takzvané makroplasty a mikroplasty.
Zistite viac