Štúdia: Úloha európskych štrukturálnych a investičných fondov pri financovaní projektov v oblasti cloud computingu


Štúdia: Úloha európskych štrukturálnych a investičných fondov pri financovaní projektov v oblasti cloud computingu

Informačné a komunikačné technológie vrátane cloud computingu sa považujú za kľúčové nástroje na dosiahnutie investičných priorít a špecifických cieľov určených v operačných programoch, pričom samy nie sú cieľmi. Preto skutočnosť, že operačné programy, ktoré by mohli financovať IKT, výslovne neuvádzajú "cloud computing", ale skôr podporované služby (t. j. služby elektronickej štátnej správy), neznamená, že na cloud computing sa nevzťahuje možnosť oprávnenosti spolufinancovania prostredníctvom EŠIF.

Predkladaná štúdia predstavuje štruktúrovaný súbor praktických usmernení určených riadiacim orgánom a zainteresovaným stranám, najmä malým a stredným podnikom, o možnej oprávnenosti projektov v oblasti cloud computingu na spolufinancovanie z európskych štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie (EŠIF) v rámci kohéznej politiky EÚ.
Tieto usmernenia vyplývajú zo štúdie „Úloha európskych štrukturálnych
a investičných fondov pri financovaní projektov v oblasti cloud computingu" (SMART 2015/0014) podporenej Generálnym riaditeľstvom pre komunikačné siete, obsah a technológiu (DG CNECT) Európskej komisie.

Štúdia sa zameriava na deväť členských štátov EÚ: Bulharsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Tieto usmernenia pochádzajú z analýzy príslušných partnerských dohôd a operačných programov spolufinancovaných z EŠIF v súčasnom programovom období 2014 2020, ako aj z analýzy projektov podporovaných podobnými EÚ fondmi v týchto členských štátoch počas programového obdobia 2007 2013 (fáza zhromažďovania údajov pre túto štúdiu bola uzavretá k 30. 4. 2017).

Cieľom usmernení je poskytnúť informácie o realizovateľnosti cloudových projektov prostredníctvom EŠIF a uľahčiť financovanie a realizáciu týchto projektov. Tieto usmernenia sú iba príkladom možných spôsobov riešenia problémov pomenovaných v tomto dokumente. Každé rozhodnutie v tejto oblasti patrí do kompetencie Európskej komisie a príslušných národných a regionálnych orgánov.

Publikáciu si môžete stiahnuť na stránke EU Bookshop.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:
Štúdia: Úloha európskych štrukturálnych a investičných fondov pri financovaní projektov v oblasti cloud computingu D4.4 záverečné usmernenie

Ilustračný obrázok: Pixabay.com

 

Vedecký kaleidoskop

Hore
Veda v Centre
Publikácie Veda v CENTRE
kúpa časopisov jún 2016
Quark_2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Aurelium - centrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Železo je prítomné vo všetkých biologických systémoch a bunkách.
Zistite viac