Štúdia EÚ: Možnosti strategického prístupu k liečivám v životnom prostredí


Štúdia EÚ: Možnosti strategického prístupu k liečivám v životnom prostredí

Zdravotná starostlivosť, ako sa uplatňuje v Európskej únii, sa vo veľkej miere opiera o spotrebu liekov, čo sa odráža v neustálom raste európskeho trhu s liekmi na humánne a veterinárne použitie. Zatiaľ, čo sa uznáva prínos zodpovedného používania týchto látok pre ľudské zdravie a veterinárnu starostlivosť, existujú stále rastúce obavy z možných nepriaznivých účinkov týchto látok na životné prostredie a na ľudské zdravie prostredníctvom životného prostredia.

Je všeobecne známe, že liečivá a ich rezíduá – vrátane aktívnych farmaceutických prísad (API), metabolitov a transformačných produktov – sa emitujú do životného prostredia v rôznych štádiách ich životného cyklu, od ich výroby až po ich použitie a ich likvidáciu. Existuje veľké množstvo literatúry, ktorá sa tým zaoberá – oznamuje prítomnosť farmaceutických látok v zložkách životného prostredia (napr. v povrchových a podzemných vodách, v pôde, v živých organizmoch) v rôznych častiach sveta vrátane členských štátov EÚ. Všeobecne bolo zistené, že našťastie sa nachádzajú v nízkych koncentráciách.

Ilustrácia podozrivých rizík

Počas nedávnych monitorovacích štúdií zisťovali sa potenciálne riziká pre životné prostredie spojené s liečivami (Godoy et al., 2015; Pereira a kol., 2015; Liu a kol., 2014; IWW, 2014). Napríklad, globálny prehľad farmaceutík v životnom prostredí z roku 2014 (IWW, 2014) ukázal, že najvyššie koncentrácie diklofenaku merané v povrchových vodách boli v 34 krajinách nad úrovňou PNEC (pozri obrázok) Zdroj: Options for a strategic approach to pharmaceuticals in the environment

Mapka Diclofenac v povrchových vodách

PNEC (Wikipedia) je koncentrácia chemickej látky, ktorá predstavuje hranicu, pri ktorej sa merajú menej ako nepriaznivé účinky expozície v ekosystéme. Hodnoty PNEC predpovedajú koncentráciu, pri ktorej chemikália pravdepodobne nebude mať toxický účinok.

Úroveň a frekvencia vystavenia živých organizmov (napr. rastlín, zvierat, baktérií a ľudí) týmto látkam a ich rezíduám je kľúčovou zložkou rizika, ktoré predstavujú pre ľudské zdravie a životné prostredie, spolu s ich úrovňou nebezpečenstva, ktorá je v nich obsiahnutá. Skutočná expozícia môže byť obzvlášť zložitá kvôli rôznorodosti zdrojov emisií a spôsobov znečistenia (difúzna kontaminácia, bodové znečistenie zo splaškových sietí alebo výluhov zo skládok), ako aj procesy transformácie a prenosu v rôznych zložkách životného prostredia. Ďalšia výzva spočíva v posúdení možných účinkov chronickej expozície aj formou nízkej dávky zmesí liečiv na životné prostredie a ľudské zdravie.

Štúdia na tému „Možnosti strategického prístupu k liečivám v životnom prostredí"(EN) predstavuje záverečnú správu, ktorá bola spustená v rámci úsilia o rozvoj strategického prístupu EÚ k liečivám v životnom prostredí.

Ciele štúdie

Všeobecným cieľom štúdie je pomôcť Európskej komisii pri príprave strategického prístupu k liečivám v životnom prostredí tým, že identifikuje neistoty, pomôže vyplniť medzery v znalostiach a poskytne podrobnosti a dokumentáciu, pokiaľ ide o možnosti, ktoré by mohli riešiť túto problematiku. Možnosti boli posúdené s ohľadom na ich uskutočniteľnosť (vrátane politickej uskutočniteľnosti, t. j. prijateľnosť a podpora rôznych kategórií zainteresovaných strán), efektívnosť a koherentnosť s ďalším vývojom politiky.

Špecifické ciele štúdie chcú poskytnúť Komisii:

Aktualizáciu rozsahu problému s dôrazom na hlavné problémy a neistoty týkajúce sa farmaceutických výrobkov v životnom prostredí, ktoré sú relevantné pre EÚ a nastavenie politiky na účely ďalšieho hodnotenia, okrem tých, ktoré boli predtým identifikované, a to na základe ďalšieho výskumu. Ďalej, vykonať predbežné posúdenie všetkých zistených možností vyhodnotením ich uskutočniteľnosti, účinnosti, efektívnosti a koherencie s ďalším vývojom politiky a zároveň vykonať verejnú konzultáciu o najsľubnejších možnostiach pre všetky zainteresované strany.

Publikácia vyšla koncom januára t. r. a stiahnúť si ju môžete zo stránky EÚ Bookshop.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: EÚ Bookshop

Štúdia: Options for a strategic approach to pharmaceuticals in the environment: Final report – Study (Možnosti strategického prístupu k liečivám v životnom prostredí)

 

Hore
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
TVT 2018 články
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V roku 2020 si pripomíname 100 rokov od založenia prvého profesionálneho divadla na Slovensku (SND).
Zistite viac