Študenti môžu pracovať na najväčších modernizačných projektoch v histórii Vodného diela Gabčíkovo

20. máj. 2018 • Stavebné inžinierstvo

Študenti môžu pracovať na najväčších modernizačných projektoch v histórii Vodného diela Gabčíkovo

Vodohospodári majú pred sebou v súčasnosti dva najväčšie modernizačné projekty v histórii Vodného diela Gabčíkovo – generálnu opravu Vodnej elektrárne a projekt Inovácia a modernizácie plavebných komôr. Aj na týchto projektoch sa budú môcť podieľať študenti Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.

Jedným z nich je študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného odboru vodné stavby Adrián Borák, ktorý začal pracovať vo Vodohospodárskej výstavbe, š. p., popri štúdiu od februára tohto roka. Získanú prax oceňuje. „Som spokojný, pracujem 2 až 3 dni v týždni, takže mi to vyhovuje aj z hľadiska školských povinností. V rámci práce vykonávam merania týkajúce sa technicko-bezpečnostného dohľadu na Vodnom diele Žilina, ale množstvo cenných poznatkov získavam aj od starších kolegov,“ hovorí A. Borák.

Podobnú príležitosť majú aj ďalší vysokoškoláci, ktorí môžu okrem práce na dohodu, požiadať Vodohospodársku výstavbu, š. p., aj o odbornú stáž, odborné poradenstvo pri príprave diplomovej práce, či o odborné exkurzie. Obe inštitúcie spolupracovali už v minulosti, najmä pri konkrétnych výskumných či inžinierskych projektoch, aktuálne však možnosti a intenzitu spolupráce rozšírili, a to podpisom dodatku k Rámcovej dohode o spolupráci, ktorý zefektívni zapájanie študentov do praxe. „Som presvedčený, že Vodohospodárska výstavba má mladej generácii vodohospodárov čo ponúknuť. Práve práca na spomínaných projektoch, ale aj ďalších aktivitách v podniku so 65-ročnou tradíciou, môže prispieť k tomu, aby sa zo študentov vbudúcnosti stali tí najskúsenejší odborníci vo svojom odbore. Šikovných a schopných ľudí potrebujeme ako vodu,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby, š. p., Ing. Daniel Kvocera. Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. poznamenáva, že: „Vzdelávanie na Slovenskej technickej univerzite je postavené na praxi, naši študenti riešia v rámci štúdia a záverečných prác praktické zadania, pričom na vlastný výskum či na spoluprácu s podnikmi využívajú laboratóriá fakulty. Našou silnou stránkou je expertízna činnosť – od posudzovania kvality stavieb či stavebných materiálov až po výskum inovácií v stavebníctve, a do týchto činností študentov zapájame. Objemom práce pre prax patrí naša fakulta dlhodobo k najvýkonnejším akademickým súčastiam na Slovensku.“

 

Informácie a foto poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

Hore
Vedecká cukráreň 2
Quark_2020
Vedecká cukráreň 5/2020
Veda v Centre
Aurelium - centrum vedy
Vírusy, vakcíny, imunita
Quark 25 rokov
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Publikácie Veda v CENTRE
Zaujímavosti vo vede
Najčastejším spúšťačom vážnych psychických porúch je chronický psychosociálny stres.
Zistite viac