Stretnutia vo vedeckej kaviarni VEDA V CENTRE v roku 2016

01. feb. 2018 • Iný

Stretnutia vo vedeckej kaviarni VEDA V CENTRE v roku 2016

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave organizuje od mája 2008 pravidelné stretnutia verejnosti s osobnosťami vedy a techniky pri káve – vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE.

Obsahom vedeckých kaviarní, ktoré sú miestom na neformálne debaty vedcov a výskumníkov so širokou verejnosťou, sú aktuálne témy z rôznych oblastí vedy a techniky, prezentované populárnou formou.

Publikácia Veda v CENTRE. Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2016 obsahuje dvanásť rozhovorov s poprednými slovenskými vedcami, ktorí boli v uvedenom roku hosťami jedenástich vedeckých kaviarní v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave, ako aj reportáže z ich vystúpení.

Rozhovory a reportáže boli priebežne publikované v elektronických novinách CVTI SR Vedecký kaleidoskop alebo na portáli CVTI SR VEDA NA DOSAH. Na portáli NCP VaT je k dispozícii tiež archív videozáznamov z uskutočnených podujatí, prostredníctvom ktorých môžu záujemcovia dodatočne zažiť atmosféru vedeckých kaviarní.

Veda v CENTRE: Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2016

Rozhovory s dvanástimi osobnosťami vedy a reportáže z ich vystúpení
vo vedeckej kaviarni Veda v CENTRE v Bratislave v roku 2016.


Veda v CENTRE, 2015Veda v CENTRE: Stretnutia vo vedeckej kaviarni v roku 2016

© Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava 2017

Hosťom vedeckej kaviarne v januári bol významný klinický a forenzný psychológ, psychoterapeut, psychiater a súdny znalec prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., profesor klinickej a forenznej psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Obsahom jeho vystúpenia bola Ľudská agresivita z pohľadu forenznej psychológie.      

Vo februárovej vedeckej kaviarni vystúpil na tému Polymérne mikrokapsuly a liečba cukrovky významný vedec, chemik, riaditeľ Ústavu polymérov SAV v Bratislave Ing. Igor Lacík, DrSc., medzinárodne uznávaný odborník na polymérne biomateriály určené pre medicínu, laureát Krištáľového krídla 2015 v kategórii Medicína a veda.  

Hosťom marcovej vedeckej kaviarne bol botanik prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave a vedúci Katedry botaniky na Prírodovedeckej fakulte UK. Je profesorom v odbore Všeobecná ekológia, ekológia jedinca a populácií. Podieľal sa na mnohých domácich i zahraničných vedeckých projektoch. Prezentoval tému Peľ v hodnotení kvality životného prostredia.

V apríli navštívil vedeckú kaviareň Ing. Rastislav Tribula, PhD., výskumný a vývojový pracovník, konštruktér, vedúci Oddelenia výskumu a vývoja nových produktov pre komplexnú automatizáciu logistiky vo výrobnom procese, v spoločnosti CEIT Technical Innovation, s. r. o., v Žiline. Vystúpil na tému Revolúcia v priemysle – automatické logistické systémy.

Na programe májovej vedeckej kaviarne bola téma Minerálne vody na Slovensku. Tému prezentovali: doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD., ktorá pôsobí na Katedre zdravotného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave a je riaditeľkou Inšpektorátu kúpeľov a žriedel na Ministerstve zdravotníctva SR, a RNDr. Dušan Bodiš, CSc., hydrogeochemik a environmentálny geológ zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave.    

Hosťom júnovej vedeckej kaviarne bol doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., významný vedec – biológ a popredný parazitológ, z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach, vedúci Oddelenia vektormi prenášaných nákaz. Má rozsiahlu publikačnú činnosť. Pozoruhodné sú jeho aktivity v popularizácii vedeckých výsledkov. Témou jeho vystúpenia bol Obávaný strašiak leta – kliešť.

prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

V januári 2016 bol hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

Hosťom vedeckej kaviarne v júli, pod názvom Veda v CENTRE – Letný špeciál, bol RNDr. Radoslav Bučík, PhD., úspešný mladý vedec, ktorý sa presadil svojou prácou v zahraničí. Od roku 2007 pracuje v Inštitúte Maxa Plancka pre výskum slnečnej sústavy a od októbra 2015 aj na Univerzite Georga Augusta v Göttingene v Nemecku. Obsahom jeho vystúpenia bola téma Tajuplné cunami na Slnku.                            

Vo vedeckej kaviarni v septembri vystúpil na tému Drogy, steroidy a liečivá v životnom prostredí mladý chemik Ing. Tomáš Mackuľak, PhD. Pôsobí na Oddelení environmentálneho inžinierstva na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zaoberá sa monitoringom rôznych liečiv, steroidov, drog a ich metabolitov v odpadových vodách a následne aj možnosťami ich účinného odstránenia.

V októbrovej vedeckej kaviarni vystúpila prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., významná vedkyňa a uznávaná farmakologička, profesorka na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, vedúca Laboratória farmakologickej neuroendokrinológie v Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV a členka predsedníctva SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium. Prezentovala tému Stres a depresia. Ako s nimi žiť?                  

V novembri bol hosťom vedeckej kaviarne doc. Ing. Peter Tauš, PhD., odborník na energiu biomasy a slnečnú energiu, vysokoškolský učiteľ na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Pôsobí v Ústave zemských zdrojov, je vedúcim Oddelenia obnoviteľných zdrojov energie a Pracoviska obnoviteľných zdrojov energie zameraného na výskumné aktivity v tejto oblasti. Vystúpil na tému Zelená energia – reklamný ťah či nevyhnutnosť.

Rok 2016 vo vedeckej kaviarni pod názvom Veda v Centre – Vianočný špeciál zavŕšila svojim vystúpením doc. Ing. Eva Candráková, PhD., uznávaná odborníčka na obilniny, strukoviny a olejniny, vysokoškolská učiteľka, docentka na Katedre rastlinnej výroby Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Vystúpila na tému Strukoviny nielen na vianočnom stole.

Táto publikácia vznikla z úcty k vedeckým osobnostiam, ktoré si popri svojej náročnej práci našli čas aj na stretnutie s verejnosťou, aby im populárnou formou priblížili zaujímavé témy a umožnili im nahliadnuť do tajov rôznych vedných disciplín.

Srdečne vás pozývame na ďalšie stretnutia vo vedeckej kaviarni, ktoré sa konajú v mesačných intervaloch počas celého roka (okrem augusta), spravidla posledný štvrtok v mesiaci o 17. hodine v konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. 

 

Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová

Foto: NCP VaT pri CVTI SR

 

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
11 krajín EÚ zaviedlo 1. januára 1999 spoločnú menu – euro.
Zistite viac