Stredoveká dedina a jej zázemie


Stredoveká dedina a jej zázemie

Na spracovanie novo získaných hmotných prameňov k vývoju stredovekej dediny na území Slovenska sa sústredí projekt Stredoveká dedina a jej zázemie (The medieval village and its background). Cieľom projektu je analýza a prezentácia výsledkov rozsiahlejších terénnych výskumov, týkajúcich sa stredovekého vidieckeho osídlenia v takých oblastiach ako Nededza, Figa, Trenčín – Biskupice, Nitra – Párovské Háje a pod., ďalej zemepanských sídel (Figa), sakrálnych objektov a cintorínov i objektov súvisiacich s hospodárskym zázemím stredovekej dediny (polia, cesty, exploatácia nerastných surovín v dedinskom prostredí).

„Projekt Stredoveká dedina a jej zázemie je zameraný na spracovanie rozsiahlych terénnych archeologických výskumov zaniknutých stredovekých dedín, ktoré boli vykonávané v rokoch 2000 – 2018. Riešitelia projektu sa podieľali na spravidla záchranných archeologických výskumoch, vyvolaných stavebnou činnosťou, pri ktorých sa odkryli rozsiahlejšie areály zaniknutých stredovekých dedín od 9. do 16. storočia,“ vysvetlil PhDr. Peter Bednár CSc., Archeologický ústav (AÚ) SAV – zodpovedný riešiteľ.

Priblížil, že riešitelia majú za úlohu spracovanie rozsiahlej pramennej bázy z týchto výskumov. „Ide nielen o hnuteľné archeologické nálezy, ale aj široké spektrum nehnuteľných nálezov – archeologických objektov, ktoré odrážajú premeny stredovekej dediny od 9. do 16. storočia. Okrem nich sa pokúšame rekonštruovať na základe archeobotanických nálezov aj prírodné prostredie v okolí jednotlivých dedín a rekonštruovať produkčné poľnohospodárske systémy. Zámerom je ďalej postihnúť a charakterizovať premenu podoby stredovekej dediny v priebehu 7 storočí a zachytiť pritom vplyvy, ktoré sa na tomto vývoji podieľali.“

Momentálne sa podľa PhDr. Petra Bednára CSc. spracovávajú pramene z terénnych archeologických výskumov (Nededza, Figa, Poľný Kesov, Párovské Háje, archeobotanické nálezy zo Zlatých Moraviec). Projekt je v tejto fáze spracovávaný riešiteľmi z AÚ SAV. Nachádza sa po prvom roku riešenia – vedcov čaká podľa zodpovedného riešiteľa ešte veľa práce na sumarizácii archeologických prameňov, ich vyhodnotení a konfrontácia s doterajšími poznatkami.

„Medzi očakávané výsledky patrí zámer postihnúť podoby a premeny stredovekej dediny v jednotlivých časových úsekoch i v rozličnom geografickom prostredí, postihnúť vplyv človeka na okolité prostredie – to sú aj hlavné prínosy pre prax aj verejnosť,“ doplnil.

 

Informácie poskytol: PhDr. Peter Bednár CSc., Archeologický ústav SAV

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Karol Pieta

Uverejnila: VČ

 

Súvisiace:

Hore
TVT 2019
QUARK
Bratislavská vedecká cukráreň
Aurelium - centrum vedy
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
kúpa časopisov jún 2016
Publikácie Veda v CENTRE
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Extrapolácie 2019
Zaujímavosti vo vede
Srdcové zlyhávanie je stav, ku ktorému dochádza pri vážnom poškodení srdcového tkaniva.
Zistite viac