Stanovenie 17α-etinylestradiolu v moči

01. feb. 2019 • Chemické vedy

Stanovenie 17α-etinylestradiolu v moči

V takmer všetkých perorálnych antikoncepčných pilulkách a v akvakultúre je prítomný 17α-etinylestradiol (EE2). Ide o syntetický hormón, ktorý je derivátom prirodzeného hormónu estradiolu (E2). V jednej antikoncepčnej pilulke je približne 15 – 50 mg EE2. Je to farmaceuticky účinná zlúčenina, ktorá je vylučovaná do životného prostredia predovšetkým prostredníctvom odpadových vôd, keďže tieto zlúčeniny nie sú úplne eliminované čističkami odpadových vôd.

Uvádza sa to v práci Stanovenie 17α-etinylestradiolu v moči od dvojice autoriek Klaudia Zapletalová, Katarína Reiffová, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav chemických vied, Katedra analytickej chémie.

Problémom podľa autoriek je, že EE2 vylúčený močom sa dostáva do odpadovej vody v nemetabolizovanej forme a nerozkladá sa. „Aj napriek tomu, že sú koncentračné hladiny estrogénov v životnom prostredí nízke, nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí a voľne žijúcich živočíchov nemožno zanedbať. Početné štúdie zaznamenali výskyt rakoviny prsníka u žien a rakovinu prostaty a semenníkov u mužov, u rýb došlo k feminizácii samcov.“ Okrem antikoncepcie sa EE2 podľa autoriek tiež používa ako liek na menopauzálny a postmenopauzálny syndróm (1), fyziologickú substitučnú terapiu v nedostatočných stavoch (2), liečbu rakoviny prostaty a rakoviny prsníka u postmenopauzálnych žien (3) a osteoporózy a iných ochorení (4).

„EE2 sa používa aj na zvýšenie produktivity podporovaním rastu, prevenciou a liečbou reprodukčných porúch u hospodárskych zvierat. Predúprava vzorky je najdôležitejším krokom v analytickom procese, pretože väčšina vzoriek nie je schopná priamo vstúpiť do analytických nástrojov na analýzu. Hlavným cieľom predbežnej úpravy vzorky je izolácia a zakoncentrovanie analytu, ktorý je predmetom záujmu zo vzorky, tiež vytvoriť formu analytu, ktorá sa považuje za vhodnú pre nástroj analytického merania,“ poznamenávajú Klaudia Zapletalová a Katarína Reiffová.

Pokračujú, že disperzná mikroextrakcia kvapalina-kvapalina (DLLME) má významné výhody, ako je jednoduché prevedenie, nízke náklady, vysoký obohacovací faktor a značne skrátený čas extrakcie. „Zaraďuje sa k ekologickejším analytickým predúpravným technikám, nakoľko nevyžaduje veľké objemy toxických organických rozpúšťadiel.“

Dvojica autoriek v rámci diskusie sumarizuje, že optimalizácia DLLME bola zameraná predovšetkým na výber vhodného extrakčného a disperzného rozpúšťadla a ich vzájomného pomeru. „Na experiment sa použili extrakčné rozpúšťadlá – chloroform, dichlóretán, tetrachlóretán, tetrachlórmetán a 4 disperzné rozpúšťadlá – acetonitril, metanol, etanol a acetón, ktoré sa kombinovali v rôznych pomeroch. Pri experimente bolo potrebné všímať si aj veľkosť a iné vlastnosti organickej kvapky (dobre viditeľné fázové rozhranie, kompaktnosť),“ uviedli.

V práci bol podľa nich vypracovaný postup stanovenia EE2 v moči s použitím disperznej mikroextrakcie kvapalina-kvapalina na predúpravu vzorky a UPLC-MS/MS na analýzu upravených vzoriek. „Zmes disperzného a extrakčného rozpúšťadla acetonitril/tetrachlórmetán (3:1, v/v) bola aplikovaná aj na reálne vzorky moču, upravené pomocou DLLME s prídavkom štandardu s dosiahnutou výťažnosťou 109,6 % a RSD 1,67 %,“ uzavreli autorky.

Príspevok vyšiel v zborníku celoslovenskej Študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom Chémia a technológie pre život, organizovanej v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave dňa 7. 11. 2018, pričom išlo o okrúhly, 20. ročník.

Študentská vedecká konferencia sa konala v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Išlo o príležitosť pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách boli odmenené.

 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: https://www.uiam.sk/svk/

Ilustračné foto: Pixabay.com /HeungSoon/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Články
Hore
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Pavol Pálffy bol jedným z najvýznamnejších politikov Uhorského kráľovstva v prvej polovici 17. stor.
Zistite viac