Správa RIO za rok 2016: Slovensko

25. nov. 2017 • Iný

Správa RIO za rok 2016: Slovensko

V sérii správ Observatória pre výskum a inovácie (RIO) o jednotlivých krajinách za rok 2016 sa analyzuje a hodnotí vývoj a fungovanie vnútroštátnych systémov výskumu a inovácií členských štátov EÚ 27 a súvisiacich politík, s cieľom monitorovať a vyhodnotiť vykonávanie politík EÚ, ako aj umožniť získavanie poznatkov v oblasti politík v členských štátoch. Táto publikácia je vedeckou správou na podporu politiky a vypracovalo ju Spoločné výskumné centrum, interný vedecký útvar Európskej komisie. Jej cieľom je poskytnúť vedeckú podporu procesu tvorby európskych politík založenú na dôkazoch.

Táto správa obsahuje analýzu systému výskumu a inovácií v Slovenskej republike za rok 2016 vrátane príslušných politík a financovania s osobitným dôrazom na témy, ktoré majú zásadný význam pre politiky EÚ. V správe sa uvádzajú hlavné výzvy, ktorým čelí slovenský systém výskumu a inovácií, a hodnotia sa realizované politické reakcie. Správa bola pripravená podľa súboru usmernení pre zber a analýzu celého radu materiálov vrátane politických dokumentov, štatistík, hodnotiacich správ, webových sídel atď. Kvantitatívne údaje sú podľa možnosti porovnateľné so všetkými správami členských štátov EÚ. Ak nie je vyslovene uvedené inak, všetky údaje použité v tejto správe vychádzajú zo štatistík Eurostatu dostupných v januári 2016. Obsah správy čiastočne vychádza zo Správy observatória pre výskum a inovácie o jednotlivých krajinách za rok 2015 (Baláž a Zifčiaková, 2016).

Prehĺad sektorových príspevkov na financovanie hrubých výdavkov na výskum a vývoj (Zdroj: Eurostat, november 2016)

Hlavné politické výzvy v oblasti výskumu a inovácií

  • Zlepšiť riadenie v oblasti výskumu a inovácií. Reformy v oblasti výskumu a inovácií sa do druhej polovice roka 2016 realizovali len čiastočne. Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (RVVTI) sa v rokoch 2014, 2015 a 2016 neschádzala často. Agentúra pre štrukturálne fondy EÚ bola premenovaná na Výskumnú agentúru a Slovenská inovačná a energetická agentúra na Technologickú agentúru.
  • Zlepšiť kvalitu vedeckej základne. Pokiaľ ide o výstupy výskumu, kvalita vedeckej základne zaostáva za priemerom EÚ. Počas posledných troch rokov klesalo aj postavenie slovenských inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a SAV v medzinárodných rebríčkoch. V NPR 2015 a 2016 vláda SR predstavila svoje plány na reformu SAV a slovenských inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.
  • Zvýšiť výstupy v oblasti súkromných inovácií a investície do výskumu a vývoja. Z údajov európskeho prehľadu výsledkov inovácie za rok 2016 vyplýva, že podiel inovačných podnikov v Slovenskej republike je nízky. Vláda vypracovala národné programy na podporu začínajúcich podnikov a inovačných poukazov. Štátna podpora je napriek tomu nízka a realizácia programov EÚ zaostáva za plánovaným harmonogramom.
  • Posilniť súčinnosť vedy a priemyslu. Údaje Eurostatu týkajúce sa financovania výskumu a vývoja svedčia o slabých väzbách medzi vedou a priemyslom, ktoré potvrdzujú aj nízke úrovne komerčných výstupov výskumu a inovácií. Slovenská republika vyčlenila prostriedky na posilnenie súčinnosti medzi vedou a priemyslom v rozpočte operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI). Vo februári 2016 slovenská vláda schválila uznesenie o programoch APVV na roky 2016 – 2019, v ktorých sa navrhuje národný program spolupráce medzi akademickou obcou a priemyslom v období rokov 2016 – 2020. Ani jedna z týchto iniciatív však nebola doteraz realizovaná.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

Zdroj: Vladimír Baláž, Karol Frank, Jana Zifčiaková; Správa observatória pre výskum a inovácie o jednotlivých krajinách za rok 2016: Slovensko; EUR 28484 SK; doi:10.2760/449410

Graf:Publikácia

 

Hore
Prechod VK na VND - jeseň
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Aurelium - centrum vedy
TVT 2019
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Mládež
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Plazma sa často označuje ako štvrté skupenstvo hmoty.
Zistite viac