Slovensko v staršej dobe bronzovej

19. mar. 2019 • Humanitné vedy

Slovensko v staršej dobe bronzovej

Autor knihy Slovensko v staršej dobe bronzovej" prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., prináša ucelený obraz o kultúrno-historickom vývoji a živote človeka v staršej dobe bronzovej na území Slovenska (2300 – 1500 pred n. l.). Výsledky ukazujú, že už počas tohto 800 rokov trvajúceho obdobia vznikli prazáklady veľkých historických európskych populácií, ktoré postupne nadobudli svoje vlastné jazyky, identitu a náboženstvo.

Bolo to mimoriadne dynamické obdobie, čo potvrdzuje aj desať kultúr, ktorých nositelia v tom čase sídlili na území Slovenska. V publikácii je prezentovaná ich bohatá a rôznorodá materiálna a duchovná kultúra prostredníctvom početných obrazových príloh a tabuliek. V monografii sú zahrnuté výsledky najnovších systematických terénnych výskumov Katedry archeológie FiF UK v Bratislave, ktoré boli realizované samostatne, resp. v úzkej spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami – Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied Nitra a RGK DAI Frankfurt am Main/SRN. 

Autor kníhy prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.Jozef Bátora (1950), študoval odbor archeológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú absolvoval roku 1973. Titul doktora filozofie (PhDr.) obhájil na FiF UK rigoróznou skúškou roku 1976. Vedeckú hodnosť kandidáta vied (CSc.) obhájil dizertačnou prácou v Archeologickom ústave SAV v Nitre v roku 1982. Na docenta (doc.) sa habilitoval na Masarykovej univerzite v Brne roku 2000. Titul doktor vied (DrSc.) obhájil doktorskou dizertáciou v Archeologickom ústave SAV v Nitre roku 2001. Profesorské konanie absolvoval a titul profesora (prof.) získal v roku 2003 na Masarykovej univerzite v Brne.

Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., je od roku 2011 vedúcim Katedry archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Od roku 2012 je riadnym členom Učenej spoločnosti SAV. Medzi hlavné témy, ktorým sa v archeológii venuje, patrí výskum obdobia eneolitu a bronzovej doby, otázky kultúrnych kontaktov s bližšími i vzdialenejšími oblasťami, problematika sídliskovej štruktúry a sociálnej stratifikácie, metalurgia farebných kovov, opevnené sídliská, pohrebiská a pohrebný rítus. 

 

Prezentácia publikácie, ktorú vydala Univerzita Komenského v Bratislave v roku 2018, sa uskutočnila 28. 2. 2019 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: uniba.sk 

 

Hore
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Perla môže vážiť až do 6 kg.