Slovenská komunita v Srbsku: Sociálne a politické procesy

02. sep. 2019 • Spoločenské vedy

Slovenská komunita v Srbsku: Sociálne a politické procesy

V Srbsku v súčasnosti žije početná skupina Slovákov. Podľa posledného sčítania obyvateľstva Srbskej republiky v roku 2011 sa k Slovákom prihlásilo 53 000 ľudí. Analyzovať tlaky transformačného procesu v slovenskej komunite vo Vojvodine je cieľom projektu Slovenská komunita v Srbsku: sociálne a politické procesy (Slovak Community in Serbia: current social and political processes).

Výskum, ktorý sa začal začiatkom roka 2017 a má trvať do konca roka 2019, je založený na interdisciplinarite, pričom sa využívajú najmä prístupy historickej vedy, politickej vedy, etnológie a sociálnej antropológie.

Väčšina slovenskej komunity býva na území Vojvodinského autonómneho kraja Srbskej republiky, konštatujú realizátori projektu. „Slováci sú príkladom veľmi dobrej zintegrovanej menšiny v socialistickej Juhoslávii. Niekoľko nových výziev sa objavuje v kontexte politickej a socioekonomickej transformácii Slovenska a Srbska.“ Zodpovedným riešiteľom projektu je Mgr. Juraj Marušiak, PhD.

Ako sa uvádza na stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, príbeh dolnozemských Slovákov sa začína koncom 17. storočia, keď v hojnom počte opúšťajú v niekoľkých vlnách severnejšie slovenské stolice a postupujú na juh, osídľujúc pritom územia spustošené Turkami počas ich ústupu z Uhorska. „Sťahovanie Slovákov prebiehalo zhruba v troch časových etapách, a to v rokoch 1690 – 1710, 1711 – 1740 a 1740 – 1790. Ďalšie migrácie kontinuitne pokračovali aj v 19. storočí. Do najjužnejších oblastí vtedajšieho Uhorska – do Báčky, Banátu a Sriemu – sa Slováci sťahujú v tretej vlne. Prvý doklad je z roku 1745, keď slobodník Matej Čáni privádza stodvadsaťosem slovenských rodín do Petrovca na vtedajšie futocké panstvo. Slováci sa do ďalších osád sťahujú buď priamo zo slovenských stolíc alebo aj sekundárne a terciárne z uhorských stolíc alebo z novozaložených dolnozemských osád, a to predovšetkým pre nepriaznivé životné alebo spoločenské podmienky.“

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov ďalej uvádza, že v novom domove si Slováci zakladajú vlastné dediny alebo sa sťahujú do obcí, kde už žijú Srbi, Nemci, Maďari, Rumuni a iné národnosti. „Vo všetkých migračných vlnách prichádzajú na spustošené územie, ktoré bolo treba kultivovať niekoľkými generáciami. Prisťahovalecké komunity boli etnicky značne heterogénne, preto sa v prvom rade orientovali na zachovávanie vlastných tradícií a spoločenských noriem, ktoré si priniesli z predchádzajúceho domova.“

Najväčšie centrá slovenskej komunity sú vraj momentálne v Báčke Báčsky Petrovec, v Srieme Stará Pazova a v Banáte Kovačica. Početné celomenšinové ustanovizne a inštitúcie sú dnes zriadené v hlavnom meste Vojvodiny – v Novom Sade, ktoré slúži ako najdôležitejšie administratívne centrum.

„Prvé desaťročie 21. storočia tak možno označiť za začiatok nového obdobia v živote tunajších Slovákov. Toto obdobie charakterizuje delegovanie kompetencií starostlivosti o celkový kultúrny život Slovákov zo štátnej úrovne na menšinové kapacity. Dôležitou vzpruhou pri realizácii týchto cieľov je aj hmotná a logistická podpora, ktorú Slováci získavajú zo Slovenskej republiky. Vďaka delegovaniu kompetencií, štátnej a zahraničnej podpore a hlavne vďaka neustálej aktivite, ktorú vyvíjajú príslušníci slovenskej národnostnej menšiny na kultúrnom poli, poznajú dnes Slovákov v Srbsku ako vyspelú menšinu, ktorá si hlboko váži svoje korene, zachováva si svoje tradície a ktorá suverénne rozvíja svoje schopnosti a tvorivosť. Zároveň sa Slováci dnes pokladajú za plne integrovanú menšinu, ktorá svojimi osobitosťami a špecifikami vo významnej miere dotvára kultúrnu mozaiku multietnickej Vojvodiny a Srbska,“ poznamenala Mgr. art. Milina Sklabinská.

 

Zdroj informácií:

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=activity-proj-int&institute_no=30

Zdroj ďalších informácií:

http://www.slovackizavod.org.rs/kultura-i-sira-javnost/12947

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

http://www.slovackizavod.org.rs/manifestacije

Uverejnila: VČ

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Dňa 20. mája 2019 sa udiali zmeny v Medzinárodnej sústave jednotiek.
Zistite viac