Školenia pre digitálnych vedcov: Výmena vedomostí medzi V4 a Rakúskom

16. jún. 2019 • Humanitné vedy

Školenia pre digitálnych vedcov: Výmena vedomostí medzi V4  a Rakúskom

Vzdelávanie a budovanie vedomostných kapacít vo vedecko-výskumnej oblasti digital humanities (DH) v regióne V4 a Rakúska je primárnou úlohou projektu, ktorý nesie názov Školenia pre digitálnych vedcov: Výmena vedomostí medzi V4 a Rakúskom (Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria), pričom ide o projekt v rámci Medzinárodného vyšehradského fondu.

Spoluriešiteľ za Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV je Mgr. Andrej Gogora, PhD. Ako nositeľ projektu pôsobí Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Budapest (Centre for Digital Humanities – Gábor Palkó, PhD.).

Ako vysvetlil Mgr. Andrej Gogora, PhD., DH ako interdisciplinárny typ výskumu sa okrem budovania, archivovania a zdieľania digitálnych zdrojov (rôznych formátov a podľa zavedených štandardov) realizuje najmä pomocou pokročilých výpočtových nástrojov (napr. spracovanie prirodzeného jazyka, audio a video analýza, geograficko-informačné systémy, vizualizácie, atď.), vďaka čomu sa obohacujú tradičné výskumné metódy a výstupy v humanitných vedách.

Idea realizovať tento projekt vznikla podľa neho v roku 2018 počas pracovných rokovaní o založení DARIAH Central European Hub (http://elte-dh.hu/dariah-ceh/), ktorý má v priamom prepojení na európsku výskumnú infraštruktúru DARIAH-EU za úlohu podporovať inštitucionálnu a individuálnu DH spoluprácu v regióne V4. Za Slovenskú republiku sú zakladajúcimi členmi Mgr. Andrej Gogora, PhD. a Miroslav Zumrík, PhD. (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV).

„Napriek tomu, že v jednotlivých krajinách V4 je značný potenciál formovať vedecké komunity a excelentný výskum v oblasti DH, v súčasnosti nie je ani v jednej z nich zavedená explicitná národná podpora pre tento typ výskumu. Práve tento projekt má pomôcť rozvinúť vedeckú komunitu DH vo V4, upevniť vzájomnú vedeckú spoluprácu a diseminovať poznatky v odbornej verejnosti,“ povedal odborník z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.

Primárnym cieľom projektu je podľa neho podporiť prax a vzdelávanie v oblasti DH v krajinách V4 a Rakúsku. „Na úspešne splnenie primárneho cieľa sú v projekte naplánované dva čiastkové ciele: organizovať sériu verejných workshopov a odborných konzultácii pre výskumníkov, pedagógov a študentov v rámci V4 a Rakúska; vytvoriť digitálnu webovú platformu obsahujúcu učebný materiál vychádzajúci z tematického zamerania prebiehajúcich workshopov, on-line voľne dostupný prostredníctvom zavedených európskych repozitárov CLARIN a #dariahTeach,“ uvádza.

Medzi cieľové skupiny projektu patria univerzitní pracovníci v humanitných, pedagogických a sociálnych vedách, študenti humanitných, pedagogických a sociálnych vied (Bc., Mgr., PhD.), vedúci katedier humanitných, pedagogických a sociálnych vied, pracovníci výskumných inštitúcií na ústavoch humanitných, pedagogických a sociálnych vied, ale aj poskytovatelia infraštruktúr (napr. knižnice, archívy, múzea...)

Mgr. Andrej Gogora, PhD. ďalej približuje, že momentálne sa organizačne pripravujú jednotlivé workshopy a priebežne s realizáciou workshopov sa vytvára on-line repozitár učebných materiálov podľa vzoru repozitárov CLARIN a #dariahTeach.

Okrem Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV a Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV ako spoluriešiteľské pracoviská projektu v rámci V4 a Rakúska pôsobia:

  • Centre for Digital Humanities, Eötvös Loránd University
  • Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
  • Knihovna AV ČR, v. v. i.
  • Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences
  • Austrian Centre for Digital Humanities, Austrian Academy of Sciences
  • University of Graz

Mgr. Andrej Gogora, PhD. ešte približuje, že úspešná realizácia cieľov projektu má vytvoriť prirodzené podmienky pre sieťovanie výskumníkov v regióne V4 a Rakúska, ktoré okrem nárastu individuálnej expertnej vzdelanosti prinesie vedecky sebavedomejšie a konkurencieschopnejšie DH komunity.

„Transfer poznatkov takisto otvorí nové možnosti modernizácie vzdelávania DH výskumníkov, rozšíri objem formálneho a neformálneho DH vzdelávania.“

Priamym prínosom projektu pre Slovensko je podľa odborníka najmä možnosť expertného vzdelávania slovenských DH výskumníkov, pedagógov a študentov; takisto posilnenie a rozšírenie slovenskej DH komunity; upevnenie medzinárodných inštitucionálnych a individuálnych vedecko-výskumných spoluprác s okolitými štátmi v regióne V4. „V širšom kontexte a v dlhodobej perspektíve je jeho prínosom ďalšie budovanie DH infraštruktúry na Slovensku, zvýšený potenciál pre úspešnú prípravu DH grantov v národných a medzinárodných grantových schémach, pre plánovanie vysokoškolských študijných programov zameraných na DH a pre oficiálne rokovania o národnej podpore DH vedeckej komunity na Slovensku,“ dodáva Mgr. Andrej Gogora, PhD.

 

Informácie poskytol: Mgr. Andrej Gogora, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: The Digital Humanities in Oxford University

Uverejnila: VČ

 

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Syndróm XXX, resp. tzv. superžena sa vyskytuje u 1 z 900 – 1 000 narodených dievčatiek.
Zistite viac