Rómski kováči na Slovensku

05. feb. 2019 • Spoločenské vedy

Rómski kováči na Slovensku

Dopracovanie a vydanie publikácie Rómski kováči na Slovensku / Roma Blacksmithi (v roku 2018) bolo podporené prostredníctvom projektu Od technológie k dekóru: etnologická perspektíva produkcie a významu vecí. Ide o monografiu, ktorá je komplexným, doteraz nepublikovaným pohľadom na kováčstvo Rómov na Slovensku v kontexte ich etnokultúrneho vývoja s reflektovaním podôb a špecifík materiálnej zložky (pracovné postupy, výrobky) i spoločenskej stránky (postavenie kováčov v rómskych i nerómskych spoločenstvách) tohto zamestnania, približuje PhDr. Juraj Zajonc, CSc. z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied, vedúci riešiteľ projektu Od technológie k dekóru: etnologická perspektíva produkcie a významu vecí.

Autor publikácie Arne B. Mann objasňuje pôsobenie kováčstva ako jedného z faktorov postupného prechodu Rómov na trvalo usadlý spôsob života v 16. – 18. storočí a objasňuje špecifický význam tohto remesla, a to ako pre Rómov, tak aj pre majoritné obyvateľstvo. „Aj cez rozsiahly obrazový materiál približuje predovšetkým produkciu rómskych kováčov, ktorí sa zameriavali na iné výrobky než miestni nerómski kováči, a preto si nekonkurovali. Vývoj rómskeho kováčstva sleduje aj od polovice 20. storočia, kedy lacné fabrické produkty utlmili záujem o ručne zhotovené kováčske výrobky. Rómski kováči preto dodnes udržiavajú toto remeslo predovšetkým v polohe umeleckej produkcie,“ uviedol PhDr. Juraj Zajonc, CSc.

z publikácie Rómski kováči na Slovensku

Ďalej bol ešte v rámci tohto projektu ukončený výskum vzťahu vybraných skupín predmetov a ich dekóru, a to v zbierkach múzeí na Slovensku i v zahraničí. Vedúci riešiteľ projektu približuje, že získané údaje boli východiskom pre tvorbu rukopisu textovo-obrazovej vedeckej monografie Ornament a predmet. Dekoratívna tradícia na Slovensku spoluriešiteľky projektu Oľgy Danglovej. „Rukopis, ktorého súčasťou je vyše 350 originálnych snímok, obsahuje poznatky o zdobených tkaninách, vyšívaných textíliách, o ornamente na šperkoch, predmetoch z kovu i z dreva, o maľovanom nábytku, obrazoch na skle i dekorovanej keramike.“

Výskum v muzeálnych i archívnych fondoch bol aj základom pre vznik rukopisu monografie Tradičný odev Turca od M. Benžu. „Odev tohto regiónu, špecifického etnickou i sociálnou skladbou obyvateľov (zemania, šafraníci, olejkári, okrem Slovákov tu žili aj Nemci) nebol doteraz monograficky spracovaný. Obidva rukopisy sú vo fázach odborného posúdenia a vedeckého redigovania, ktoré sú nevyhnutnými procesmi overovania kvality každého z vedeckých výstupov projektu,“ pripomína PhDr. Juraj Zajonc, CSc.

Ešte približuje, že priebežne pokračuje výskum širokej škály tradičných ručných postupov zhotovovania textilu a ich produktov na Slovensku. Textové a obrazové údaje získavané výskumom v teréne, bádaním v muzeálnych fondoch, štúdiom výskumných správ z etnografických, prípadne aj archeologických výskumov, budú riešiteľom PhDr. Jurajom Zajoncom, CSc. následne spracované do podoby vedeckej monografie.

Z účelových financií pridelených projektu v roku 2018 bol výskum rozšírený aj o tému dodnes komplexne nepreskúmanej nášivky. Už začatý výskum O. Danglovej je zameraný na postupy a motívy výzdoby textílií a kožených odevných súčastí i na šírenie nášivky v spojitosti so zmenami vo výzdobe výšivkou najmä od konca 19. storočia.

„Pretože predmetom projektu sú vybrané oblasti hmotnej tradičnej kultúry, riešitelia spolupracujú predovšetkým s múzeami na Slovensku a v Česku, prípadne v Maďarsku i v Rakúsku. Obrazová dokumentácia skúmaných predmetov sa okrem samotného výskumu musí neraz robiť aj samostatne v spolupráci s profesionálnym fotografom, pretože aj na grafickú kvalitu publikovaných snímok sú kladené vysoké požiadavky,“ hovorí vedúci riešiteľ projektu.

Riešiteľský tím podľa neho spolupracuje aj s Ústredím ľudovej umeleckej výroby. „Okrem štúdia vo fondoch Múzea ľudovej umeleckej výroby sa táto inštitúcia podieľa aj ako vydavateľ na finalizácii niektorých vedeckých výstupov projektu. Tak vyšla v slovensko-anglickej jazykovej verzii spomenutá publikácia o rómskom kováčstve na Slovensku. Rovnaký model výskumno-vydavateľskej spolupráce so Záhorským múzeom v Skalici sa využil v prípade monografie o tradičnom odeve Záhoria. Spolupráca s takýmito inštitúciami je aj účinným spôsobom šírenia vedeckých poznatkov o tradičnej kultúre a kultúrnom dedičstve Slovenska smerom k verejnosti.“

PhDr. Juraj Zajonc, CSc. dopĺňa, že syntéza o tradičnej ornamentike sprístupní doteraz nepublikované zobrazenia ornamentálnych prvkov a kompozícií, ktoré boli charakteristické predovšetkým pre dekoratívny prejav dedinských či vidieckych spoločenstiev Slovenska od 17. do 1. polovice 20. storočia. „Objasní ich špecifické znaky a predstaví aj adaptácie prvkov z iných vrstiev kultúry a iných kultúr najmä v tradičnej roľnícko-pastierskej ornamentike. Umožní spoznať modifikácie motívov na predmetoch z rôznych materiálov i v rozličných technologicko-dekoratívnych riešeniach. Výsledkom skúmania tradičnej textilnej produkcie Slovenska bude komplexná klasifikácia tradičných ručných postupov zhotovenia textilu na technologickom princípe. Syntéza o tejto téme prinesie aj poznatky o vývoji a podobách jednotlivých spôsobov pletenia, tkania a viazania v konkrétnych geografických a kultúrno-historických súvislostiach Slovenska. Každú z techník predstaví od prvých materiálnych dokladov v podobe archeologických nálezov až do polovice 20. storočia, keď časť odvetví ručnej domáckej a remeselnej produkcie textilu vplyvom zmien spôsobu života a rozvojom priemyselnej výroby zanikla.“

Aký je teda hlavný prínos projektu pre prax a verejnosť? Pre široké spoločenské uplatnenie výsledkov projektu je podľa vedúceho riešiteľa projektu dôležitým fakt, že poznatky a zistenia o tradičnom odeve vybraných oblastí, o tradičných ručných postupoch zhotovenia textilu a jeho produktoch i o ornamentike budú publikované v podobe textovo-obrazových publikácií. „Ide síce o vedecké publikácie, no ich grafická úprava (napr. odkazy na publikované pramene a poznámky graficky nezaťažujú hlavný text) i rozsiahla obrazová zložka umožňujú, že v nich obsiahnuté poznatky sú v zrozumiteľnej podobe dostupné aj laickým záujemcom o tradičnú kultúru, ľudové umenie či kultúrne dedičstvo Slovenska.“

 

Odborný garant textu a ilustrácie poskytol: PhDr. Juraj Zajonc, CSc., vedúci riešiteľ projektu

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Demineralizované kostné tkanivo je vhodný materiál ako nosič pre bunky.
Zistite viac