Riziká pri výrobe nanomateriálov

26. aug. 2019 • Nanotechnológie

Riziká pri výrobe nanomateriálov

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, (EU-OSHA) uskutočňuje v rokoch 2018 až 2019 celoeurópsku kampaň na podporu prevencie pred rizikami, ktoré predstavujú nebezpečné látky na pracoviskách. Cieľom je znížiť prítomnosť nebezpečných látok a mieru expozície týmito látkami na pracoviskách, na základe zvyšovania povedomia o rizikách a účinných spôsoboch, ako im predchádzať. Jedným z nich sú aj nanomateriály na pracoviskách.

Čím sú nanomateriály nebezpečné?

Vyrábané nanomateriály sú materiály, v ktorých najmenej 50 % častíc má jeden alebo viac rozmerov od 1 do 100 nm. Najmenšie nanočastice sú veľkosťou porovnateľné s atómami a molekulami. Účinky nanomateriálov na zdravie závisia od ich vlastností, napríklad z akého materiálu pozostávajú, veľkosti, tvaru a rozpustnosti častíc a ich povrchových vlastností. Účinky nanomateriálov na zdravie sú rovnakého typu ako v prípade väčších častíc identického materiálu, môže však dochádzať aj k iným účinkom. Hlavné formy expozície v prípade nanomateriálov sú vdýchnutie a dermálna expozícia.

Expozíciu nanomateriálom je potrebné kontrovať a expozície sa musia udržiavať hlboko pod prahovými limitnými hodnotami, ktoré platia pre materiál v rozmernej forme (pozostávajúci z väčších častíc, ktorý však môže obsahovať aj nanočastice) pri uplatňovaní zásady predbežnej opatrnosti.

V priemyselných procesoch je výhodou, ak sa s nanomateriálmi dá manipulovať, napríklad v kašovitej forme alebo vo forme pasty, alebo ak ich možno uchovávať v uzavretých priestoroch na zníženie emisií a expozície pracovníkov nanomateriálmi. V zložitejších situáciách sa odporúča požiadať o odbornú pomoc.

Nanotechnológie sa rýchlo rozvíjajú, rovnako ako aj poznatky o rizikách, ktoré zahŕňajú. Pracovníci, zamestnávatelia a odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ktorí sa zaoberajú nanočasticami na pracovisku, musia preto držať krok s týmto vývojom.

Čo sú vyrábané nanomateriály?

Vlastnosti nanomateriálov vyplývajú z ich malých rozmerov, ale aj z ich pomerne veľkej povrchovej plochy, tvaru, rozpustnosti, chemického zloženia, funkcionalizácie povrchov a povrchovej úpravy. Vďaka týmto vlastnostiam sú pre vedu stále zaujímavejšie a používajú sa pri vývoji nových výrobkov a technológií. V oblasti medicíny nanomateriály vzbudili záujem napríklad z hľadiska ich potenciálu ako nosiča na doručenie liekov k cieľovým orgánom a na účely zobrazovania (napr. magnetické nanočastice oxidu železitého). Vyvíjajú sa nanomateriály s novými vlastnosťami aplikovaním rôznych druhov náterov na povrch nanočastíc.

Niektoré príklady nanomateriálov:

• Nanooxid titaničitý sa používa ako UV absorbér napríklad v kozmetických výrobkoch, farbách a náteroch na okenných sklách.

• Grafén je tenká a mimoriadne pevná monoatómová vrstva uhlíka s veľmi dobrou vodivosťou a veľkým potenciálom v niektorých priemyselných oblastiach, najmä v elektronike.

• Uhlíkové nanorúrky majú vlastnosti, ktoré sú zaujímavé v elektrotechnickom priemysle. Používajú sa aj na posilnenie rôznych druhov materiálov, napríklad v stavebníctve, a používajú sa v obrazovkách počítačov založených na organických svetlo emitujúcich diódach (OLED).

• Nanostriebro sa používa napríklad v medicíne, kozmetike, potravinách a ako antiseptická látka v rôznych aplikáciách, ako napríklad farby a nátery, odevy, obuv a výrobky pre domácnosť.

• Kvantové body sú polovodiče, ktoré sú obzvlášť zaujímavé v súvislosti s rôznymi aplikáciami, napríklad lekárske zobrazovanie, diagnostika a elektronické výrobky.

Existuje len málo dôkazov týkajúcich sa vplyvu na zdravie ľudí po expozícii vyrábaným nanomateriálom. Existuje však množstvo dôkazov o tom, že expozícia látkami znečisťujúcimi ovzdušie, ktoré obsahujú prirodzene vytvorené nanočastice – napríklad zváračské dymy, výfukové plyny zo vznetových motorov a iné druhy dymu – môže byť rôznym spôsobom nebezpečná.

Na hodnotenie rizika nanomateriálov sú k dispozícii rôzne druhy nástrojov a podpory. Prehľad sa nachádza v dokumente Európskej komisie Usmernenie týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred potenciálnymi rizikami súvisiacimi s nanomateriálmi v práci.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webových sídlach Európskej chemickej agentúry, Svetovej zdravotníckej organizácie a Organizácie pre hospodársku spoluprácu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Úrad pre vydávanie publikácií EÚ

Zdroj titulný obrázok: https://healthy-workplaces.eu/sk

Všetky odkazy a podrobnejšie informácie sa uvádzajú v článku o nanomateriáloch na webovom sídle
OSHwiki: https://oshwiki.eu/wiki/Nanomaterials 

 

Hore
Veda v Centre
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
kúpa časopisov jún 2016
Noc výskumníkov 2019
Bratislavská vedecká cukráreň
Atmosféra počas TVT 2018
QUARK
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Spektrum vedy
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Ľubovník bodkovaný obsahuje širokú paletu fytozlúčenín, z ktorých majú viaceré úžasné liečivé účinky
Zistite viac