Rektor STU v inauguračnom príhovore: Kvalite slovenských univerzít by prospelo viac grantového financovania vedeckých projektov

10. apr. 2015 • Iný

Rektor STU v inauguračnom príhovore: Kvalite slovenských univerzít by prospelo viac grantového financovania vedeckých projektov

Podporovať mladých talentovaných študentov a vedcov, pokračovať v rozvoji a obnove školy a posilňovať kvalitu vzdelávania a vedy na STU, ako konkurenčnej výhody. To sú ciele, ktoré si kladie rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.. Slávnostná inaugurácia rektora sa uskutočnila v 11. apríla 2015. Akademický senát univerzity ho za rektora pre druhé funkčné obdobie zvolil v decembri minulého roka.

Spolu s rektorom boli inaugurovaní aj dekani štyroch fakúlt STU: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan Stavebnej fakulty, doc. Ing. Branislav Hučko, PhD., dekan Strojníckej fakulty, prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky a prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie.

„Mimoriadnu pozornosť sme venovali a budeme venovať rozvoju talentov mladých výskumníkov, druhou prioritou bude rozvoj univerzity. Ľuďom pre spokojnú prácu nestačí len plat a isté sociálne výhody. Potrebujú slušné podmienky a prostredie na prácu. Aj napriek tomu, že Bratislava má obmedzený prístup k štrukturálnym fondom, urobili sme výrazný pokrok v obnove infraštruktúry fakúlt a chceme v tom pokračovať," povedal rektor v inauguračnom príhovore.

Rektor chce tiež podporovať zapojenie do medzinárodných výskumných projektov financovaných priamo z Bruselu, predovšetkým v programe Horizont 2020. Práve úspech v súperení projektov je jedným zo znakov kvality inštitúcie.

Pevne veríme, že dôjde k zlepšeniu financovania výskumu na vysokých školách. Kvalite univerzitných vysokých škôl by pomohlo, keby mali výrazne väčší prístup k súťažným finančným zdrojom ako napríklad VEGA či APVV. Financovanie škôl na základe expertmi posudzovaných projektov je jediný spôsob ako podporiť tvorivosť a vznik inovatívnych riešení. Nevyhnutným predpokladom k lepšiemu využitiu potenciálu univerzít je tiež uvoľniť im ruky v organizačnej i finančnej oblasti. Niektoré administratívne postupy školám odčerpávajú veľa energie, ktorá by mohla byť využitá v prospech študentov a hospodárskej a spoločenskej praxe," povedal rektor.

R. Redhammer už v predošlom funkčnom období spustil programy podpory výskumných projektov mladých vedcov a študentov prostredníctvom univerzitných grantov a program štipendií pre postdoktorandov. Zaviedol systém odmeňovania autorov článkov v kľúčových vedeckých časopisoch. Z jeho iniciatívy vznikol aj Univerzitný technologický inkubátor, ktorý podporil rozbeh už viac ako 50 inovatívnych podnikov. Rektor stojí za viacerými projektmi rozvoja univerzity, predovšetkým však za konceptom Univerzitného vedeckého parku, v rámci ktorého sa teraz obnovujú fakulty a laboratória školy. Pod jeho vedením univerzita prijala Strategický rozvojový plán na roky 2012 – 2017, ktorého súčasťou je aj rozsiahla revitalizácia infraštruktúry STU a ktorý univerzita postupne napĺňa.

Rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je R. Redhammer od roku 2011. Predtým (od roku 2003) pôsobil vo funkcii prorektora pre vedu a výskum a vo funkcii prodekana Fakulty elektrotechniky v informatiky STU pre oblasť vedy, výskumu a informatiky (od roku 1997). Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej, odbor mikroelektronika. Rok strávil na stáži na Univerzite v Yorku, vo Veľkej Británii. Je členom Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Prispel k zostaveniu Akčného plánu SR pre vedu výskum a inovácie národnej Lisabonskej stratégie, Národného strategického referenčného rámca pre štrukturálne fondy EÚ na roku 2007 – 2013 pre oblasť výskumu, inovácií a ľudských zdrojov, ako aj k zostavovaniu strategického programu „Poznatkami k prosperite" RIS3 SK pre roku 2014 – 2020 a ďalších.

Príhovor rektora k inaugurácii rektora a dekanov STU. (formát PDF)

Bližšie informácie:
Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita
www.stuba.sk

Zdroj: Tlačová správa STU v Bratislave

Uverejnila: BK

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
QUARK
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
Prechod VK na VND - jeseň
fotografická súťaž TVT 2019
Veda v Centre
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Epigenetika sa venuje štúdiu mechanizmov zodpovedných za reguláciu expresie (prejavu) génov.
Zistite viac