Radón v životnom prostredí – meranie, riziká a aplikácie

27. jún. 2019 • Fyzikálne vedy

Radón v životnom prostredí – meranie, riziká a aplikácie

V júnovej vedeckej kaviarne budeme hovoriť o rádioaktívnom plyne, ktorý je všade okolo nás, napriek tomu sa o ňom vo verejnosti len málo hovorí. Dozvieme sa ako a kde vzniká, aké má vlastnosti, ako sa dostáva do našich obydlí a domov, a prečo by sme sa mali pred ním chrániť. Dá sa mu vôbec vyhnúť v bežnom živote? A ako sa dajú využiť jeho vlastnosti? 

Radón je rádioaktívny plyn, ktorý je emanovaný z hornín a pôd a má tendenciu sa hromadiť v uzatvorených priestoroch, ako sú bane, jaskyne a domy. Po jeho rádioaktívnej premene sú jeho produkty premeny rýchlo zachytené na aerosólových časticiach vyskytujúcich sa vo vzduchu. V ovzduší uzatvorených priestorov a tiež vo vonkajšej atmosfére vykazujú koncentrácie radónu denné a sezónne variácie. Hlavným zdrojom radónu v domoch je jeho prísun z pôdy. Koncentrácie radónu v domoch sú ovplyvňované ich konštrukciou a ventiláciou. V prednáške vysvetlíme, ako sa správa v domoch, jaskyniach, vo vode a vo vonkajšej atmosfére a ako sa dá merať. Nedávne štúdie ukázali, že radón zapríčiňuje výskyt rakoviny pľúc a riziko vzniku rakoviny vzrastá úmerne s rastom radónovej expozície. Radón je dokonca Svetovou zdravotníckou organizáciou považovaný za druhú najdôležitejšiu príčinu vzniku rakoviny pľúc po fajčení. Na druhej strane je radón široko využívaný v environmentálnych štúdiách ako stopovač rôznych prírodných procesov. V prednáške predstavíme ďalšie konkrétne aplikácie radónu v environmentálnych štúdiách a objasníme, čo je to radónový potenciál pôd a načo sa využíva. Na záver si povieme, čo je národný akčný radónový plán a na čo bude slúžiť.

doc. RNDr. Karol Holý, CSc.Jadrový fyzik doc. RNDr. Karol Holý, CSc., pochádza z Novej Bane. Na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave vyštudoval odbor fyzika so špecializáciou na jadrovú fyziku. Po skončení vysokoškolského štúdia pôsobil na tamojšej Katedre jadrovej fyziky a neskôr prešiel na Katedru jadrovej fyziky a biofyziky na Fakultu matematiky, fyziky a informatiky, kde pôsobí až doteraz. V roku 2002 habilitoval na docenta. Desať rokov (2002 – 2012) vykonával aj funkciu vedúceho spomínanej katedry. Počas pôsobenia na FMFI UK absolvoval pracovnú stáž na Birminghamskej univerzite vo Veľkej Británii a viacero krátkodobých pracovných pobytov v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne na Ukrajine.

Odborne sa zameriava na experimentálnu jadrovú fyziku a radiačnú fyziku. Od roku 1990 sa zaoberá štúdiom variácií rádionuklidov v prírodných prostrediach, vplyvom jadrových elektrární na ich okolie a aplikáciami jadrovo-analytických metód na štúdium znečistenia prízemnej vrstvy atmosféry s využitím biomonitorov. V poslednom období sa zameriava na výskum správania sa radónu v rôznych prostrediach a využitím rádionuklidov ako stopovačov prírodných procesov.

Je zakladateľom Radónovej školy na Slovensku. Spolupodieľal sa na riešení mnohých domácich a zahraničných grantov, napríklad VEGA, Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu IAEA vo Viedni, Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne či v rámci Medzinárodného Vyšehrádskeho fondu – IVF. Podieľal sa aj na príprave takých projektov ako je Centrum fyziky ťažkých iónov na UK, Cyklotrónové centrum SR a Centrum nukleárnych a urýchľovačových technológií na FMFI UK. Je autorom a spoluautorom viac ako 300 pôvodných vedeckých prác a spoluautorom vysokoškolských učebníc. Bol vedúcim projektu prípravy internetovej učebnice s názvom Ionizujúce žiarenie a radiačná ochrana. Za jeho doterajšiu vedecko-výskumnú prácu ho ocenili Zlatou medailou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, Striebornou medailou UK a získal aj Pamätnú medailu pri príležitosti 125 rokov Metrickej konvencie. Je čestným členom Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a členom Slovenskej nukleárnej spoločnosti.

Vedec a pedagóg, jadrový fyzik doc. RNDr. Karol Holý, CSc. z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave bude hosťom vedeckej kaviarne Veda v Centre, kde bude prezentovať tému Radón v životnom prostredí – meranie, riziká a aplikácie. Vedecká kaviareň sa uskutoční vo štvrtok 27. júna 2019 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, v Bratislave.

 

Spracovala: Zuzana Hajdu, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: UK v Bratislave a NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Slina predstavuje alternatívnu diagnostickú tekutinu.
Zistite viac