Publikácia: Národné systémy poplatkov a podpory v európskom vysokoškolskom vzdelávaní 2016/17

25. jan. 2018 • Pedagogické vedy

Publikácia: Národné systémy poplatkov a podpory v európskom vysokoškolskom vzdelávaní 2016/17

Táto najnovšia správa uvádza ako systémy poplatkov a podpory (vrátane grantov a pôžičiek) fungujú v európskom vysokoškolskom vzdelávaní. Poskytuje aj komparatívny prehľad poplatkov a finančnej podpory dostupnej študentom denného štúdia v akademickom roku 2016/17, a tiež obsahuje informačné listy jednotlivých štátov s uvedením hlavných prvkov národných systémov.

Publikácia popisuje predovšetkým rozsah poplatkov, ktoré hradia domáci, európski a medzinárodní študenti so špecifikáciou kategórií študentov, ktorí musia platiť, a ktorí môžu byť oslobodení od poplatkov. Podobne vysvetľuje typy a čiastky verejnej podpory dostupnej vo forme grantov a pôžičiek, ako aj daňových úľav a rodinných prídavkov tam, kde sa poskytujú. Správa je zameraná na systém poplatkov a podpory vo verejných alebo vládou dotovaných súkromných vysokých školách v programoch krátkeho cyklu štúdia, v prvom cykle (Bakalárska úroveň) a v druhom cykle (Magisterská úroveň) a nie sú tam zahrnuté súkromné vysoké školy. Informácie sú z 28 členských štátov EÚ ako aj z Bosny a Hercegoviny, Švajčiarska, Islandu, Lichtenštajnska, Čiernej Hory, Bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónska, Nórska, Srbska a Turecka.

OObálka publikácietázky o interakcii poplatkov a podpore študentov sú však zložité a ťažké na presné porovnávanie na európskej úrovni. Poplatky a podpora zohrávajú dôležitú úlohu v podporovaní (resp. nepodporovaní) prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu a môžu mať tiež vplyv na podiel postupujúcich a končiacich študentov. Zatiaľ čo poplatky znamenajú finančné zaťaženie − ktoré môže byť viac alebo menej významné v závislosti od podstaty a úrovne poplatkov a sociálno-ekonomických podmienok študentov alebo ich rodín – podporné opatrenia sú schopné odstrániť finančné prekážky v štúdiu. Podľa legislatívy EÚ všetci občania Európy môžu študovať v hosťovskom štáte za rovnakých podmienok ako domáci. Inými slovami, poplatky a podporné opatrenia, na ktoré majú domáci študenti nárok platia aj pre európskych študentov.

Existuje množstvo rôznych situácií o poplatkoch a tiež existuje množstvo odlišných interpretácií. Preto sa v tejto publikácii berú do úvahy všetky poplatky hradené študentmi (s výnimkou príspevkov pre študentské organizácie) bez ohľadu na spôsob uhrádzania. Okrem otázky čo je a čo nie je poplatok, existuje množstvo hľadísk, ktoré sa berú do úvahy. Tam, kde existujú poplatky hradia ich všetci študenti, alebo len niektorí? Ak poplatky hradia iba niektorí študenti, aké sú hlavné kritériá, ktoré určujú, ktorí študenti platia a ktorí nie? A koľko musia v skutočnosti platiť?

Podobné otázky vznikajú aj pri podpore pre študentov. Podpora môže mať rôzne formy, táto publikácia sa zameriava iba na bežné a porovnateľné. Snaží sa znázorniť, ktorí študenti alebo ich rodiny majú nárok na finančnú podporu z verejných zdrojov vo forme grantov, pôžičiek, rodinných príplatkov alebo daňových úľav. Tiež uvádza podmienky a kritériá, podľa ktorých môžu o ňu požiadať a v akom rozsahu sa podpora poskytuje.

V časti Kľúčové východiská je krátky komparatívny prehľad informácií o poplatkoch a podpore pre študentov v európskych štátoch, ktorý bol spracovaný z informačných listov národných systémov, ktoré nasledujú za ňou. Komparatívny prehľad je zameraný predovšetkým na študentov denného štúdia v prvom stupni vysokoškolského štúdia, keďže tvoria najväčší podiel populácie študentov v každom štáte. Avšak sú tu aj niektoré porovnania naprieč stupňami. Národné diagramy a informačné listy popisujú hlavné zložky národných systémov takým spôsobom, aby umožnili čitateľom ľahko pochopiť aktuálny stav, a tiež umožňujú presné porovnanie s ďalšími štátmi. Metodika k systému národných listov načrtáva hlavné zložky, ktoré môžu byť uvedené v listoch.

Inováciou v tohtoročnej publikácii je, že sa uvádzajú tiež informácie o poplatkoch a podpore študentov v programoch krátkeho stupňa s ohľadom na narastajúcu dôležitosť týchto programov v Európe. Tiež sa skúmajú poplatky a podpora pre študentov v externom štúdiu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj:

Európska komisia/EACEA/Eurydice, 2016. Národné systémy poplatkov a podpory v európskom vysokoškolskom vzdelávaní – 2016/17. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

 

 

Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - jeseň
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Atómové jadro bolo objavené v roku 1911, tri roky po experimente, ktorý potvrdil existenciu atómov.
Zistite viac